Auction 15 USSR. We have always been better than them!

Apr 12, 2021
Russia
 СПб, Новгородская, 23.

Ivan Astapov, Evgeniya Antipova, Rostislav Barto, Dmitry Belyaev, Olga Bogaevskaya, David Borovsky, Valentin Brodsky, Tatyana Bruni, Maria Butrova, Alexander Vedernikov, Georgy Vereisky, Vladimir Vetrogonsky, Alexander Gaev, Solomon Gershov, Gabriel Glikman, Mitrofan Grekov, Dobrozhinsky , Oleg Zakalyukin, Ilya Kabakov, Boris Kalaushin, Aminadav Kanevsky, Gaga Kovenchuk, Vladimir Konashevich, Fedor Krushelnitsky, Valentin Kurdov, Minei Kuks, Gerta Nemenova, Yuri Neprintsev, Leon Nisenbaum, Tatyana Mavrina, Vera Matyukh, Dmitry Obznayenko Reznichenko, Konstantin Rudakov, Gennady Rybalchenko, Mikhail Skulyari, Ivan Kharkevich, Sergey Shterenberg, Alexandra Yakobson.

The auction has ended

300 lots
Sort by:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
I would like to get notifications from Raskolnikov Gallery about new auctions
I approve