Auction 17 Part 2 "Made in Leningrad. Iconic names". Graphics, photography, painting, books.

May 19, 2021
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Ivan Astapov, Alexander Baturin, Alexander Vedernikov, Felix Volosenkov, David Zagoskin, Alexander Zadorin, Anatoly Kaplan, Vladimir Kozin, Vladimir Kozhevnikov, Vladimir Konashevich, Alexey Krivtsov, Valentin Kurdov, Nikolai Lapshin, Evgenia Magarill, Vera Matyukh, Irina Maslennikova, Vyacheslav Mikhaylov , Vladimir Mikhaylutsa, Gerta Nemenova, Yuri Neprintsev, Leon Nisenbaum, Viktor Proshkin, Konstantin Rudakov, Viktor Teterin, Lydia Timoshenko, Oleg Frontinsky, Viktor Yamshchikov.

The auction has ended

201 lots
Sort by:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
I would like to get notifications from Raskolnikov Gallery about new auctions
I approve