Auction 20 Part 1 "Children's world-2". Collectible graphics (Bogaevskaya, Kabakov, Traugot), children's books, 1930-60s.

By Raskolnikov Gallery

Oct 19, 2021
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Peter Alberti, Olga Bogaevskaya, Ilya Kabakov, Vladimir Konashevich, Alisa Poret, Peter Smukrovich, Pelageya Shuriga, Elena Afanasyeva, Evgeny Gavrilkevich, Olga Davydova, Elena Moskvicheva, Elena Natarevich, Yuri Trizna, Olga Filipenko.

The auction has ended

195 lots
Sort by:
Items in page:
1 2 3 4
1 2 3 4
I would like to get notifications from Raskolnikov Gallery about new auctions
I approve