Auction 27 Part 3 People's prison. Books and bronze.
By Raskolnikov Gallery
Dec 5, 2022
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia
Mikhail Anikushin, Alexander Baturin, Albert Belyavsky, Dmitry Belyaev, Valentin Brodsky, Ivan Varichev, Vladimir Vetrogonsky, Georgy Vetutnev, Anatoly Getmansky, Mitrofan Grekov, Alexander Davydov, Nikolai Dadykin, Boris Ermolaev, Vladimir Zagonek, Anatoly Zverev, Vladimir Kranz, Fyodor Krushelnitsky , Lada-Maria Kushakova, Oleg Lomakin, Valery Lukka, Sergey Lyakhovich, Elena Janson-Manizer, Ivan Matvienko, Vera Matyukh, Vyacheslav Mikhailov, Evgeny Mikhnov-Voitenko, Yuri Neprintsev, Leon Nisenbaum, Yuri Pavlov, Yuri Podlyasky, Nikolai Prokopenko, Victor Proshkin, Viktor Reikhet, Valentina Savelyeva, Khamid Savkuev, Lev Solodkov, Yuri Syrnev, Nikolai Timkov, Albert Charkin, Viktor Chebotarev, Sergei Chubirko, Petr Shapiro, Andrey Yakovlev.
More details
The auction has ended

LOT 211:

(1878, автограф) Книга записная именными письмами и указами Императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны Семену ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
28,000 p
Estimated price :
35,000p - 50,000p
Buyer's Premium: 17% More details
tags: Books

(1878, автограф) Книга записная именными письмами и указами Императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны Семену Андреевичу Салтыкову. 1732-1742гг, с предисловием А.Кудрявцева. Издание Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете. Университетская типография, Москва, 1878, 236 стр.
Состояние: автограф автора предисловия, дефект титульного листа и 17 стр., потертости, сбиты уголки.

catalog
  Previous item
Next item