Auction 4 Part 2 Rabbinic manuscripts, letters by rabbis, autographs, Kodesh books, inscriptions and signatures
Nov 26, 2015 (Your local time)
Israel
 Harav Maimon 2, Jerusalem
The auction has ended

LOT 546:

Two Rare Books from the Great Torah Scholars' Libraries

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $60
Start price:
$ 60
Auction house commission: 19%
VAT: On commission only
tags:

א. תכלת מרדכי. וילנא, תרמ"ט. מהדורה יחידה.
מאת הגאון רבי מרדכי מעלצר (תקנ"ז-תרמ"ג), מגאוני דורו. במשך 30 שנה כיהן כר"מ ומגיד מישרים בעיר וילנא, אב"ד בקהילת קאלווריה, ובסוף ימיו אב"ד בקהילת לידא. היה מעורב בפרשת זכויות הדפסת ש"ס וילנא (בשנת תרכ"ב), והסכמתו להדפסה מופיעה בפתח המסכתות שנדפסו במהדורה ההיא. עם הגהות והערות מאת המעתיק.
שני שערים לספר.
בפתח הספר דבר ייחודי: "מצבת אבן הגאון אדמו"ר מרדכי לפ"ק" - נוסח ארוך ומעניין של מצבתו של המחבר, מנוקד ובאותיות מאירות עיניים, נדפס על עמוד שלם. בין היתר נכתב: "בכתובים רבי חידושיו נשארו, שמה תראו גבורותיו".
הקדמות ארוכות ומעניינות מבן המחבר, רבי אשר יצחק, והקדמה מהרב המעתיק המסדר, רבי אבא יוסף טרייוש. בהקדמות אלו תולדות חייו של הגאון המחבר, וסיפורים מופלאים על גדלותו בתורה וגודל שקידתו. בין היתר מסופר על היכרותו וקשריו עם רבי ישראל מסלנט זצ"ל.
לאחר ההקדמות שיר מיוחד, "מקיץ נרדמים!", כנראה מהמו"ל.
לאחר מכן "תולדות הגאון המחבר", שם מסופר על לימודיו בישיבת וולוז'ין אצל רבי חיים, ראש הישיבה, ועוד על קשריו עם רבי ישראל מסלנט.
לאחר מכן שיר נוסף, "קול ענות חלושה משלוש מחנות אנושה!", והוא מעין הספד על הגאון המחבר, השזור בקורות חייו ובמקומות רבנותו בערי חו"ל.
שתי הקדמות נוספות, ולאחריהן החיבור עצמו, 'תכלת מרדכי'. החיבור מחולק לחמישה-עשר מאמרים על מסכתות הש"ס, ובסוף כל אחד הערות 'רימוני תכלת' מהמו"ל, רבי אבא יוסף הכהן טריווש, ראב"ד וולקניק (באזור וילנה) ומחבר הספר 'חבל יוסף'.
בשער הספר ובסופו חותמות של הגאון רבי "אברהם בהרה"ג ר' אלי' ז"ל יאעלסאהן" מלוצ'ין. בשער השני חתימה בכתב ידו: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני... יאלסאהן". בספר הגהה למדנית ארוכה בכתב יד קודשו. נדיר ביותר!
רבי אברהם יעלסון זצ"ל היה מגאוני דורו, ופרסם הרבה מחידושי תורתו בכתבי עת תורניים.
כמו כן, בשער חתימת הגאון רבי יצחק יעקב וכטפויגל, ראב"ד ירושלים, רבה של שכונת מאה שערים וראש הישיבה בה.
חתימה נוספת בלועזית.
מהדורה יחידה. בשנים האחרונות נדפסה מהדורת צילום מצומצמת.
פב דף.
מצב: טוב מאוד. נזקי עש זעירים ובודדים בכריכה.
ב. עקדת יצחק. פרשבורג, תר"ט-תרכ"ח.
מאת רבי יצחק עראמה זצ"ל. על התורה וחמש מגילות. עם ביאורים ופירושים ותולדות המחבר. נערך ונדפס ע"י רבי יוסף חיים פאלאאק זצ"ל.
לפנינו כרך ובו החלק השלישי, על ויקרא ושיר השירים (תר"ט), וחלק רביעי, על במדבר ומגילת רות (תרכ"ח).
בשערי הספר ובכמה דפים חותמות וחתימות של הגאון רבי שלמה זלמן זלזניק זצ"ל (תרמ"ז-תשל"ה), ראש ישיבת 'עץ חיים' בירושלים ומגאוני העיר.
בפתח החלק הרביעי ובסופו חותמות של "יצחק בן יצחק מארדכייא הי"ו בירושלם".
מצב: טוב מאוד. נזקי עש בודדים וזעירים בשולי הכריכה ובדפים ספורים.

catalog
  Previous item
Next item