Auction 34
Feb 15, 2021
Israel
 25 birenbom st bne brak

חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.

ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.

שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

טל': 03-6884688. 058-4497126. 052-8844820

The auction has ended

LOT 84:

 יחודי. קלסר ובו אוסף גדול של 62 מכתבים בלועזית מרבני הונגריה ובהם מתלמידי מרנן החת"ס והכת"ס ועוד ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 3,500
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

 יחודי. קלסר ובו אוסף גדול של 62 מכתבים בלועזית מרבני הונגריה ובהם מתלמידי מרנן החת"ס והכת"ס ועוד שנשלחו למשרדי הקהילה היהודית בבודעפסט בין השנים תק"צ-תש"ד | 1944 – 1830.
אוסף יחודי ובעל ערך היסטורי רב.
האוסף כולל מסמכים, תעודות והודעות הקשורות למשרדי הלשכה המרכזית של הקהילה האורטודוכסית בבודפעסט, כדומה: העתקים של תעודות זהות, נישואין, אישורי פטירה וילודה, הסכמים בין אנשים וקהילות, חוזי מכר, הצהרות, עדיות על מעמדם של גברים ונשים, בחתימתם של גדולי הרבנים ומנהיגי הקהלות.
רובם נכתבו בהונגרית\גרמנית אשר נשלחו מרחבי הונגריה, גרמניה וגם ממדינות פולין ורומניה.
האוסף שרד את השואה והמסמכים נשמרו היטב וחלקם עם חותמת השעווה האדומה שהוטבעה על המכתבים וכן בולים.
מסמכים אלו יכולים לשמש כמקור משמעותי ומידע היסטורי רב ערך על הקהילות היהודיות ברחבי הונגריה הרבה לפני השואה.
מרגש לראות מכתבים שחלקם מתקופת מרן החתם סופר, ותלמידי הכתב סופר, השבט סופר ורבנים גדולים אשר עמדו במשא ומתן עמהם בכתיבתם וחתימתם האישית.
כן מופיע מכתב מרב אחד מאיטליה.
1. רבי מאיר הלוי אוסטרליץ, רבה של פרעשוב. בן הג"ר בנימין וואלף הלוי ראב"ד אייזנשטאט, תלמיד ה'כתב סופר'.
2. רבי שלמה זלמן קאהן, רבה של קעסטהעלי. (תקפ"ח-תרנ"ב). בן הג"ר דוד כץ. מח"ס 'משלי דרבנן' (קאניזשא, תר"ל) בגרמנית.
3. רבי שלמה ווייס, רבה של לוגאש משנת תרט"ו ואילך.
4. רבי אפרים זאב ראטענבערג, רבה של גראן [עסטרגאם]. נולד בשנת תקנ"ח, תלמיד רבי אליקים געץ שווערין מבייא. עמד במשא ומתן הלכתי עם מרן החת"ס, תשובות אליו בשו"ת 'משיב דברים', נפטר תרל"א.
5. רבי אברהם זינגער, רבה של ווארפאלאטא. (תר"ט-תרע"ד). בן הג"ר פסח אב"ד קירכדארף. תלמיד הג"ר מאיר פערלעס. נפטר תרע"ד.
6. אחיו רבי בנימין וואלף זינגר, רבה של ליפטא סנט מיקלאש. (תרי"ח-תר"צ). בן הג"ר פסח אב"ד קירכדארף, בסוף ימיו בפרשבורג, חיבר ס' 'חידושי הרב"ז זינגר' למס' שבת (ירושלים, תשמ"ז).
7. רבי יהושע העשיל פאללאק, רבה של האלליטש. בן הג"ר אריב לייב אב"ד אויסא. נכד בעל ה'שמן רוקח'.
8. רבי שמעון הירש פישמאן, רבה של קעטשקעמט. (תקע"ט-תרל"ט). מח"ס קרית ארבע. בן הג"ר יחזקאל משה אב"ד מישקאלץ. נזכר בשו"ת גדולי דורו, כתב סופר, חינוך בית יצחק, קנאת פנחס. נפטר בתרל"ט.
9. רבי בערמאן שטיינהארט, רבה של אלשא-קובין. בן הג"ר עקיבא בנו של הגאון המפורסם רבי יוסף שטיינהארט-רבה של פיורדא בעל 'זכרון יוסף'.
10. רבי יוסף יהודה שרייבר רבה של אסאד. (תר"ח-תרע"ט). בן הג"ר פסח אב"ד ניישטאט. תלמיד הכתב סופר ונזכר בשבט סופר.
11. רבי שלום אולמאן, רבה של ווייטצען.
12. רבי מיכאל כ"ץ [קאהן], רבה של מאנאר. בן הג"ר עמרם יעקב אב"ד סיל ולעווא. נפטר תרע"ב.
13. רבי משה לינק, רבה של נעמעש סאלאק ודיין בפאפא. חתן הג"ר אברהם מאיער אב"ד נעמעש סאלאק ולאחר פטירתו נתמנה תחתיו. תלמיד השבט סופר. נפטר תרפ"ה.
14. רבי מנחם קירץ, דיין בליפטא סנט מיקלאש. נכד הגאון רבי יצחק חיות. נזכר בשו"ת מהר"י אסאד. נפטר תרמ"א.
15. רבי יעקב גרינוואלד, רבה של מאהאטש וגינז. נפטר לערך שנת תרמ"ח.
16. רבי מרדכי פריעד, רב של אסאנפא ומארטינסבערג. בן רבי מאיר. תלמיד הכתב סופר ועוד, מח"ס 'ברוך מרדכי' (לעמבערג, תרל"ד), נפטר תרע"ג.
17. רבי יוסף אלעזר ראזענפעלד, רבה של פריישטאט. (תר"ג-תרע"ט). בן רבי צבי הירש. תלמיד הכתב סופר. חתן הג"ר ישראל יצחק אהרן לאנדסבערג אב"ד גרויסוורדיין. ספריו: עטרת צבי (ברטיסלבה, תר"ן) חוות יאיר (פאקש תרס"ט).
18. רבי אברהם האכמוטה, רבה של וועספרים. בן רבי פנחס. תלמיד רבי יחזקאל בנעט אב"ד פאקש, נפטר תרמ"ט.
19. רבי מיכאל קרויס, דיין בבאלשא יארמוט. בן רבי דוד. נכד מרן החת"ס. נזכר בשו"ת כתב סופר ומהר"י אסאד, נפטר תרמ"ז.
20. רבי מנחם צבי באש, רבה של אפאשטאג. נפטר בתרס"ב.
21. רבי משה בנימין זאב ליכענשטערן, רבה של זיליין, נאוואק ואורמין. נכד הג"ר בנימין וואלף אב"ד טריטש. חתן הג"ר קאפל רייך מבודאפעסט. נפטר תרפ"א.
22. רבי מרדכי לייב פישער, רבה של נאדי קאטא. נולד תרכ"ט. בן הג"ר צבי הירש אב"ד ווינערן. תלמיד דוד רבי עמרם פישער אב"ד יינק. עוד בבחרותו נתמנה כרבה של העיר. נפטר בצעירותו בתרנ"ד והוא בן כ"ה שנים בתאונת דרכים.
23. רבי מאיר ראזענפעלד, רבה של מישקאלץ. נולד תקצ"א. בן רבי אשר חתן הג"ר ארהם בעק אב"ד האליטש. תלמיד הג"ר אברהם שאג-צוובנר ורבי יחזקאל בנעט. חתן רבו הגאון רבי אברהם שאג. נפטר תרס"ח.
24. רבי יחזקאל משה פישמאן, רבה של מישקאלץ. נולד תקנ"ה. בן הג"ר אברהם אב"ד נייהוז. תלמיד השמן רוקח ועוד. בשנת תק"צ נתקבל לרבנות מישקאלץ בהמלצת מרן בעל החת"ס ושיש שם ערך ארבעים שנה. נפטר תרל"ה. בנו רבי פייש פישמאן – מגיד מישרים בפרשבורג.
25. רבי יעקב שלום פרייער, רבה של ראאב ונייזאטץ. בן הג"ר ישראל דיין ברעכניץ ואב, ד נאדי קערעש. כיהן בעוד עיירות. נפטר תרל"ט.
26. רבי מרדכי רייכענפעלד, רבה של יאנאשהאזא. בן הג"ר יהושע דיין באייזנשטאט. חתן הג"ר פנחס לייב פריעדן אב"ד קמארן. נפטר תרס"א.
27. רבי מרדכי רייכהארט, רבה של סארוואש, קרעמניץ-באניע. בן הג"ר יונה אב"ד קאלטא. אחיו הוא רבי רייכהארט אב"ד קאלטא.
28. רבי פנחס אליהו אסטרייכער, דיין בקהילת אויבן ישן. נולד תקע"ז. בן הג"ר מאיר לייב ראב"ד אויבן ישן. משנת תר"ט אב"ד שם.
29. רבי שבתי רפאל מילי, רבה של טריעסט-איטליה. נולד תקפ"ה. נפטר תרס"ז.
30. רבי שלמה זלמן ברייער, רבה של פאפא ופפד"מ. תלמיד הכתב סופר. חתן הגאון המפורסם רבי שמשון רפאל הירש. נפטר תרפ"ו.
31. רבי משה שאלאמאן, רבה של טהורדאשין. נולד תקצ"ה. תלמיד רבי יעקב קטינא בעל רחמי האב והמנחת אשר מטשענגער ורבי מענדל מדעעש ורבי מנחם א"ש. רבו המובהק היה רבי יששכר בער אב"ד ליפטא סנט מיקלאש. חיבר ספר 'נתיב משה' (ווינה, תרס"א).
32. רבי אליעזר צבי קאהן, רבה של דונאפאלדוואר ובעקאטשאבא. (תקצ"ז-תרע"א). בן הג"ר משה אב"ד פעטצעל. כיהן 30 ברבנות עירו. חיבר חיבורים בלועזית.
33. רבי אליעזר פאללאק, רב בבודעפעסט. (תקפ"ב-תרס"ה). נולד בנייטרא. תלמיד הג"ר יחזקאל בנעט. כיהן ברבנות ביאנאוויץ וקעמזיער.
34. רבי יהושע ביכלער, רבה של אירשע. (תר"כ-תש"א). בן הג"ר דוד סודטיץ אב"ד פאסטא. מלפנים היה אב"ד רענעק. חתן הג"ר אהרן ביכלער אב"ד יאסבערעני חתן הגאון רבי יהודה אסאד. חיבר כמה ספרים חשובים בלועזית.
35. רבי שמעיה דרעכסלער, רבה של פעצעל בשנת תרכ"ו.
36. רבי משה ליב יוסף מרגליות-יפה-שלעזינגער, רבה של ראגענדארף-[ראיקא]. (תרי"ג-תרפ"א). בן הג"ר מרדכי. תלמיד הכתב סופר. מח"ס מילי דאבות, 'קונטרס מציצה, קונטרס ישוב א"י, שם ישראל.
37. רבי יהודה גרוסמן, רבה של איפאלישאג. בן הג"ר נחמן שהיה חתן הג"ר משה אריה ליטש-רוזנבוים דיין בפרשבורג. תלמיד מרנן הכתב סופר והשבט סופר. מח"ס 'מנחת יהודה' (פאקש, תרע"ד). כיהן ברבנות מעל יובל שנים.. נפטר תרצ"ה.
38. רבי חיים בוים, רבה של וואראשוואר. (תר"י-תש"א). בן הג"ר יהודה ליב דיין בפאראט שהיה חתן רבי אריה לייב פריינד דיין בשאללא. תלמיד הכתב סופר. לאחר מלחמת העולם הראשונים ברח לבודפעסט ונשאר לגור שם. נפטר בגיל צ"א שנים.
39. רבי משה פעלדמאן, רבה של גאלנטא וראב"ד בודאפעסט. חתן הג"ר שמעון פרידמן אב"ד גאלנטא ולאחר פטירתו מילא את מקומו. לאחמ"כ עבר לדור בבודאפעסט וכיהן שם כראב"ד.
40. רבי מרדכי פירטה, רבה של איידליץ-מעהרין. (תק"ן-תרכ"ח). תלמיד ראב"ד פראג רבי שמואל לנדא בן הנוב"י.
41. רבי משה יהודה לייב קוטנא, רבה של סאבאדקא. בן הג"ר אהרן אב"ד טאטיס. מחבר ספר 'משפט צדק' (פשעמישל, תרע"ד).
42. רבי מרדכי יהודה עהרליך, רבה של סענטעש וקערמענד. בן הג"ר יאקב מפאפא אב"ד נאדאש.
43. רבי עמרם יעקב יצחק כ"ץ [קאהן], רבה של סיל ולעווא. בן הג"ר אברהם אליהו משה הכהן אב"ד פעצעל שהיה חתן הג"ר משה נחום אב"ד וואשני.. נזכר בשו"ת מראה משה, שבט סופר, ובס' זכרון אבות. נפטר תרנ"א.
44. רבי בנימין אלימלך אייזנבערגער, רבה של בערצעל. בן רבי יעקב מכפר טשאסלאץ. שימש ברבנות למעלה מארבעים שנה. נפטר תר"ן.
45. רבי דוד אופנהיים, רבה של יאמניץ ובעטשקערעק. בן הג"ר דוב בער אב"ד אייבענשיץ. נפטר תרכ"ז.
46. רבי יהודה לייב לאפלער, רבה של זשאמבאק וסעמניץ. (תקס"ז-תרמ"ז). בן הג"ר משה אב"ד גראן. חתן הנגיד רבי ישכיה צבי הכהן. רבו של הגאון רבי יוסף חיים זוננעפעלד אב"ד ירושלים.
47. רבי אברהם בליטץ, רבה של בעזדאן. נפטר בשנת תרס"ב.
48. רבי אברהם מרדכי האנדלער, רבה של העוועש וטאטיס. בן רבי משה. נפטר תרע"א.
49. רבי אברהם ליפפא, רבה של שאכטיץ. בן הג"ר זרח. אביו היה אחיו של רבי וואלף ליפא אב"ד דיוניוש והג"ר אהרן אב"ד סענטעש בני הג"ר שלמה. נפטר תרע"א.
50. רבי אליעזר משה יפה-שעהן, רבה של אוהן והגלילות, בהראסטי, דאבאש ושארשקאר בשנים תרט"ו-תרמ"ב ואילך.
51. רבי מאיר קאליש, רבה של סאבאדסאלאש. בן רבי מרדכי מכפר דעאקי-חמיו של הג"ר פנחס שטיינער אב"ד אילאק. היה איש צדיק תמים, ורבים כינוהו "רבי מאיר קדוש", והוא היה הרוח החיה של הקומץ היראים בק"ק סאבאסאלאש.
52. רבי יהודה ליבוש, רבה של טאליא, פוחאף וטאפאליא. בר"ח מלבוב. חתן הג"ר משה אוללמאן מליפטא סנט מיקלאש. תלמיד הגאונים המפורסמים הברוך טעם ומרן החתם סופר. מחבר ספר 'מלאכת חרש' (ווינה, תרכ"ד).
53. רבי משה אולמאן, רב בגרויסווארדיין, בן הגאון בעל היריעות שלמה ממאקעווע.
54. רבי מרכי ווייס. רבה של וואג ביסטריטץ. נזכר בשו"ת כתב סופר וחתם שמו בהסכמתו על ספר 'כד הקמח' (לבוב, תר"מ).
55. רבי יהודה לייב שטראסער, רבה של סארוואש וקולא. בן הג"ר אליעזר אב"ד עיר חדש. נפטר תרמ"ח.
56. רבי יעקב צבי ווייס [וויסמאן], רבה של סאבאסלוי. בן הג"ר אברהם ווייס אב"ד סאבאסלוי וחתן הצדיק הגה"ק רבי שמואל פרענקיך – רבי שמואל קאמאדער אב"ד דארג. נזכר בשו"ת מהר"ם שיק. הפטר בן מ"ח שנה בשנת תרמ"ט.
57. רבי משה דיאמנט, רבה של לאשאנץ וטרענטשין. חתן הג"ר ישראל יצחק אהרן לאנדסבערג אב"ד גרויסווארדיין. תלמיד הכתב סופר. חיבר כמה ספרים בלועזית. נפטר תרע"ג.
58. רבי משה דוד האפמאן, רבה של ראיעץ ואונגאריש בראד. בן הרבני ר' יוסף. נולד בשנת תק"פ. .
59. רבי אברהם יחזקאל רייך, רבה של באנאוויץ. בן הג"ר קאפל חריף אב"ד ווערבוי.
60. בנו-רבי חיים יהודה רייך, רבה של באניהאד, נאדאש ו-ווינה. בן הג"ר אברהם יחזקאל אב"ד באנאוויץ. חיבר ספר 'קול יהודה' (פרעשבורג, תרמ"ז) ומס' ספרים בלועזית.
61. רבי נתן צבי בלומגרונד, רבה של באלשאף. בן רבי דוב בער ווישניץ-חתן הג"ר מרדכי לייב לאשברין אב"ד זשאמבאקרעט. תלמיד מרן החתם סופר ורבי יצחק משה פערלס מבאניהאד. נפטר תרמ"ט.
62. רבי משה שלעזינגער, דיין באבראהאם ושאהל. בן הג"ר שמואל גינז-שלזינגער אב"ד אבראני. מצד זוג' הרבנית נכד הג"ר חיים קיצע אב"ד אירשע.עבר לגור בעיר טקאי. נפטר תרס"ח.
גודלים ומצבים משתנים.
מחיר פתיחה: $3,500


catalog
  Previous item
Next item