Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 6:

תולדות התחבורה הציבורית בארץ-ישראל:7 דפים(העתקים חתומים) מאוקטובר 45 וכותרתם "בוררות ...

Sold for: $50
Start price:
$ 25
Buyer's Premium: 20%

תולדות התחבורה הציבורית בארץ-ישראל:7 דפים(העתקים חתומים) מאוקטובר 45 וכותרתם "בוררות "המעביר"-" אחוד-רגב" "המסיע"-" תעבורה" .לקראת ההתאחדות של קבוצות התחבורה שפעלו בנפרד והקמת קואפרטיב "דן", נערכה ספירת מלאי של הרכבים בקבוצות שכללה העברת שאלון על כל רכב בנפרד ועל סמך זה הוערך שווים. אוצר לחובבי תולדות הרכב "ווייט", "ליילנד", "מאק", "ריאו" ועוד. חורי תיוק בדף הראשון ובשאלון, שאר הדפים שלמים.