Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 21:

ברכה מהודרת בהוצאת "דגון בתי-ממגורות לישראל" חיפה ישראל לשנת תשל"ג (1972).כפולת דפים ובה צילום ...


Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20%

ברכה מהודרת בהוצאת "דגון בתי-ממגורות לישראל" חיפה ישראל לשנת תשל"ג (1972).כפולת דפים ובה צילום צבעוני ממצא ארכיאולוגי של נר שמן ועליו מנורה מחתה וקטע שופר .הצילום מאת ארצי וילהיים.