Subasta 14
10.1.18 (Your local time)
Israel

La subasta ha concluido

LOTE 69:

ספר צלותא דאברהם על הגדה של פסח וסדר התפלה

Vendido por: $20
Precio inicial:
$ 20
Precio estimado:
$40 - $60
Comisión de la casa de subasta: 20% Más detalles
IVA: Sólo en comisión

ספר צלותא דאברהם פרושים ודרושים נחמדים ע"פ חסידות

על הגדה של פסח וסדר התפלה 

מרבי אברהם בן רבי נתן פייער

לבוב תרס"ח 1908 בדפוס שלום צווערלינג מהדורה שניה

הסכמות חשובות ההסכמות הם לחיבורו על התורה

הספר מפורק

  רבי אברהם פייער נולד בשנת תר"י לאביו רבי נתן מקום מגוריו היה בזולקוב, עסק בהוצאות וההדרת ספרים, ולשם כך נדד רבות בין המדינות, כך אנו מוצאים אותו בשנת תרנ"ד במונקאטש, ובתרס"ד הוא משמש כדרשן בלבוב, במקורות נוספי מובא כי שימש כרב בברוקלין, נפטר ביום י"ח אדר תרצ"ו, הספרים שחביר או ההדיר רבים הם נזכרם כאן: 'זכרון אברהם' 'ליקוטי אברהם' 'חלוקא דרבנן' 'אמרא דחלוקא' 'משכיות כסף' - פשטים וביאורים עה"ת, 'צלותא דאברהם' - פירוש על הגדה של פסח, כן ההדיר את הספר 'עמודיה שבעה', 'צפנת פענח' - החדש.