Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 11:

ספר הקדמה ודרך לעץ חיים מרבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב

Sold for: $240
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

ספר הקדמה ודרך לעץ חיים מרבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב
מהדורה שניה. בראש העמודים עשה טוב
לבוב אחר תקצ"ב 1,ט,י"א-י"ב,ב-ה,ה-ז
מצב טוב מאוד.      סטפנסקי לחסידות 184
כרוך עם מאור עינים מרבי מנחם נחום מטשארנוביל
לעמברג תר"ח 1848 צ"ג,כ דף לספר ישמח לב שער נפרד
חתימות הרב אהרן חיים לעבל תלמיד הדברי חיים וחתימה נוספת יוסף האמבורג
מצב מצוין כריכה מקורית מפורקת
הרה"ג ר' אהרן חיים אבד"ק ראצפערט וניר אדאני מתלמידיו הידועים של בעל הדברי חיים מצאנז, נדפס ממנו ספר רפואות העם שבה התריס נגד חדשות זמנינו [נמצא כהיום בספריה לאומית עותק אחד].
בשו"ת שערי צדק מהרה"ג רבי מענדלי מדעעש תלמידו של החתם סופר יש תשובה אליו פעמיים סימן קפח וקצ בענין בהמה המבכרת וכתוב עליו " הרב המאור הגדול החריף ובקי שלשלת היוחסין כ"ק שר התורה מ"ה אהרן חיים נ"י רב בק"ק ראצפערד". ובסוף התשובה הוא מזכיר את בנו הרה"ג רבי משה לרפואה שלימה.
בתרמ"ד נשא ליבו לעלות ולהשתקע בארץ ישראל עזב כל הכבוד והרבנות בחו"ל ועלה לארץ ישראל ושם ישב ולמד בהתמדה רבה וכמו שהספידו לפני מיטתו הגרי"ח זוננפלד זצ"ל ואמר: מחר חודש ונפקדת - כי יזכר שמך כי נפקד מושבך - וישאלו בשמים היכן ר' אהרן חיים, על כסאו שישב ולמד עשרים ושש שעות במעת למעת. נפטר כ"ט אדר תרס"ג ער"ח ניסן.
נקבר בהר הזתים בחלקת הרבנים ועל מצבתו כתוב "הי' רב ומו"ל בקהילות ישראל מוסמך מגדולי הדור ומשובח בעיון ישר".