Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 22:

ליקוטי מוהר"ן. ירושלים תרל"ד. בדפוס רבי ישראל ב"ק. עותק חסר.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $110
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

ספר ליקוטי מוהר"ן וליקוטי מוהר"ן תנינא. מרבי נחמן מברסלב נכד הבעש"ט הקדוש.
ירושלים תרל"ד(1874)בדפוס רבי ישראל ב"ק. במקור. 4, 123, 1, 44, 3 ד'.
 עותק שלפנינו מתחיל בח"א. דף ג' ומסתיים בח"ב. דף ל"ו; דף ב' של ח"א. קיים בחלקו. בדף ל"ו של ח"ב קרע ללא חיסרון העותק טוב להשלמה . שער נפרד לליקוטי מוהר"ן תנינא.

רבי נחמן מברסלב, נכד הבעש"ט הקדוש. תקל"ב-ה'תקע"א (1772-1810) היה אדמו"ר בדור הרביעי של תנועת החסידות ומייסד חסידות ברסלב. הוא היה מורה רוחני מקורי שהדגיש את המכשלות הרבות בדרך לדעת האל ואת חשיבות השמחה, הפשטות והתמימות. הרבה למחות על מה שראה כהתמסדות ואובדן הדרך של החסידות ונקלע למחלוקות קשות עם אדמו"רים אחרים. תלמידו הבולט ביותר, רבי נתן מנמירוב, חיבר על פי דברי תורתו את ליקוטי מוהר"ן, וספרי יסוד אחרים של חסידות ברסלב. רבי נחמן לא מינה לו יורש, וחסידות ברסלב הוסיפה לתפקד כתנועה עם מורים הבקיאים בתורתו ולא כחצר בראשות שושלת אדמו"רים. בימי חייו עורר סערה והתנגדות עזות, וחסידות ברסלב הייתה קבוצה קטנה ונרדפת עד שזכתה להתעניינות ותחייה במחצית השנייה של המאה ה-20. חסידיה מונים כיום עשרות אלפים, החלוקים לקהילות רבות, רבים מהם חוזרים בתשובה.
כריכה ישנה מצב הדפים הקיימים טוב-טוב מאוד. נייר לבן שוליים רחבים. בדפים בהתחלה קרעים ללא חסר.


catalog
  Previous item
Next item