Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 27:

מהדורה ראשונה. דברי תורה מהאדמו"ר ר' חיים אלעזר שפירא ממונקאטש מהדורא שביעאה-תשיעאה. כולל מאמר אדון כל.

Sold for: $110
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

ספר דברי תורה ג"ח מהדורא שביעאה-תשיעאה. כולל מאמר אדון כל. מהדורה ראשונה
מהאדמו"ר הקדוש ר' חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש.     מונקאטש. תרצ"ו(1936). בדפוס אליעזר יחיאל קאליש. מאמר אדון כל בדפוס גראפיא. צ"ב ד'; מאמר אדון כל ביאור על קל אדון על כל המעשים שבתפילת שבת ע"פ הסוד. שער נפרד לכל חלק וכן למאמר.
האדמו"ר ר' חיים אליעזר שפירא ממונקאטש. תרל"ב-תרצ"ז(1872-1937) בן האדמו"ר בעל דרכי תשובה, גדול אדמור"י הונגריה לפני השואה, גאון מופלג בפרד"ס התורה, הרבה להסתופף בצל גדולי הצדיקים בדורו, בחיי אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר, לוחם קנאי ללא חת בשמירת המסורת הצרופה ללא שום שינוי. מכתביו נדפסו ספרים רבים מהם: שו"ת מנחת אלעזר – חמשה חלקים, דרכי תשובה על הלכות נדה, דרכי חיים ושלום ועוד רבים.
כרוך איתם ספר מתוק מדבש ענייני מוסר ואגדה מר' יצחק פרחי מירושלים. יו"ל מחדש ע"י יעקב מאיר שאנפעלד. ללא כריכה. מצב מצוין. נייר עבה. חותמות בעלות שמואל מאיר געלבער גיסו של הרב וואזנר