Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 32:

מהדורה ראשונה. אמרי יוסף ח"ב. שמות. חותמת נכדי המחבר

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

ספר אמרי יוסף. ח"ב שמות, דברי תורה מהאדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא (האמרי יוסף). מונקאטש. תרע"א(1911). בדפוס אהרן דוב מייזלעס וחיים גארטענבערג. 5, קפ"ט, 3 ד'; מהדורה ראשונה. חותמת נכדי המחבר. בשער למטה . כריכה מקורית. מצב בינוני נקבי עש.
האדמו"ר ר' יוסף מאיר וייס מספינקא הנודע על שם ספרו בעל האמרי יוסף (מונקאץ', י"ח באדר תקצ"ח – ספינקא, ו' באייר תרס"ט) היה אדמו"ר, רב, מקובל ומחבר ספרים תורניים, מייסד חסידות ספינקא שבספנצה. היה תלמידם של המהר"ם א"ש רבה של אונגוואר, הרב שמואל שמלקה רבה של סליש, ודודו ר' יצחק אייזיק וייס רבה של סוואליווע. מגיל צעיר דבק בתורת החסידות והיה נוסע לאדמו"ר רבי שלום רוקח מבעלז ולאדמו"ר ה"צמח צדיק" מויזניץ. לאחר נישואיו השניים התקרב מאוד לאדמו"ר ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב, עד שהיה לחשוב בתלמידיו, וממנו קיבל את עיקרי תורתו בחסידות. קיים גם קשרים עם ר' חיים מצאנז. עוד בשנת תר"ל הכתיר אותו רבו לאדמו"ר, אולם הוא סירב לקבל על עצמו תפקיד של אדמו"ר בחיי רבו. לאחר פטירת רבו בי"ג סיון תרל"ג, הכתירו אותו כמה מחסידי הרב המנוח לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש. מני אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו מזידיטשוב, והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה. גם גדולי תורה כמהרש"ם מברעזין נמנו על חסידיו. במיוחד התפרסם כבקי בתורת הקבלה, עד שאמרו שר' חיים מצאנז מתייעץ עמו בשאלות בקבלה. כרבו מזידיטשוב אחז בקבלת האר"י הקלאסית, ללא שינויים. תורתו החסידית נכתבה בספרו הגדול "אמרי יוסף", המבוססת רובה ככולה על קבלת האר"י. תורתו מצויה גם בספר של רבו שהוא הוציא לאור "ליקוטי מהרי"א".                                                          

catalog
  Previous item
Next item