Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 48:

לוט 2 עיתונים על הרבי מליובאוויטש.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $70
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

2 עיתוני המודיע על האדמו"ר מליובאוויטש(הרבי מחב"ד)
1. המודיע יום ב' ד' תמוז נ"ד. כקש"ת האדמו"ר הגה"ק מליובאוויטש.
2. המודיע ערש"ק כ"ט תמוז לרגל השלושים. העמודים המדברים בנושא. גודל ומצב משתנים.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש (תרס"ב תשנ"ד - 1902 1994) נולד בניקולייב ביום י"א ניסן לאביו רבי לוי יצחק שניאורסון אב"ד ייקטרינוסלב, חתן האדמו"ר רבי יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש, מילדותו ראו עליו כשרונות בלתי רגילים תפיסתו הייתה מהירה והזכרון בו ניחן היה של בודדים בדור, בשנת תרפ"ט התקיימו נישואיו בווארשא במאורע רב רושם על כל שורות היהדות החרדית, בימי הכיבוש הגרמני שהה בצרפת תחת משטר וישי משם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב, שם סייע לחותנו להקים את בית המדרש וחצר חב"ד, לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה חסידות חב"ד התעוררות בלתי רגילה האדמו"ר טורח להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל יהודי ברחבי העולם, במיוחד טרח להבקיע את חומת רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי קדושה ותשמישי מצווה, אך בפועל ניתן לומר כי ידע היטב את הנעשה כמעט בכל קצוות תבל שכן אנשיו פרוסים שם, שנות הנהגתו הינם רצף בלתי פוסק של עשיה, כמעט שאין בנמצא אישיות בעל שם שלא נפגשו איתו וקיבלו ממנו עצה או אמירה בעלת משמעות, שנות הנהגתו נמשכו שנים רבות בהם קהל חסידי חב"ד שותים בצמא את דבריו, היבול התורני שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה ישנם המונים את יצירותיו בכ-300 ספרים

catalog
  Previous item
Next item