Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 3:

שאלות ותשובות בית אפרים עותק המחבר מרא דארעא דישראל הגאון הרב אפרים זלמן מרגליות זצ"ל

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $500
Start price:
$ 500
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags: Books

א. שאלות ותשובות בית אפרים, חלק ד', חושן משפט, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות אב"ד בראד. העותק של המחבר!!!
למברג, תקע"ח, מהדורה ראשונה.
[5], צב דף. 38 ס"מ.
בסוף הכרך שלושה חותמות זהות, ניתן לקרוא בחותמת האמצעית את השם "אפרים זלמן מרגליות... חותמת המחבר רבם של ישראל! נדיר ביותר!!!
הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד (תקכ"א-תקפ"ח) בעל ה"בית אפרים" ו"מטה אפרים". גאון מפורסם, אשר נודע בכל תפוצות ישראל לאחד מגדולי הפוסקים והחליף שו"ת עם כל גאוני דורו. בן דורם של ה"נתיבות המשפט" וה"קצות החושן". נודע בייחוסו המפואר עד לרש"י, וכצאצא לגדולי עולם כדוגמת המהרש"א והרמ"א. אביו וסבו היו מחכמי ה"קלויז" הנודע בבראד (ברודי). בצעירותו שימש ברבנות בעיר אוהניב, אך לאחר תקופה קצרה חזר לבראד, והחליט שלא לכהן במשרה רבנית - כרבו בעל ה"תבואות שור". הוא היה עשיר מופלג, ותורה וגדולה התאחדו על שולחנו. שמו נודע כאחד מגאוני דורו ומכל קצוי הארץ נשלחו אליו שאלות בהלכה, בין אלו שעמדו עמו בקשרי שו"ת היו ה"נודע ביהודה", ה"שאגת אריה", רבי עקיבא איגר, ה"חתם סופר", ועוד. על אף שלא נחשב לחסיד, היה מקורב לחסידות ולגדולי תלמידי המגיד ממזריטש, והסכים על הדפסת ספרי חסידות רבים. ספריו בשו"ת ובהלכה הנם מספרי היסוד של פסק ההלכה, וכבר בחייו היו מפורסמים, וכפי שאמר עליו החתם סופר בהספדו: "ובכל יום שמועותיו בבתי מדרשינו, מספרים שחיבר" (אישים בתשובות חתם סופר, עמ' עט-פא).כריכה יפה,מצב טוב מאוד.


catalog
  Previous item
Next item