Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 6:

4 ספרים עם הגהות -1 בקבלה

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 140
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags: Books


2 ספרים כרתי ופלתי -תפארת ישראל לרב יונתן אייבשיץ זצ"ל
לעמבערג תרנ"ז הגהה מרשימה וארוכה בכתב יד
3 ים של שלמה כתובות -גיטין שטעטין תרכ"א , הגהה ארוכה ומספר תיקונים בכתב יד הגאון הרב ברוך פריידנברג זצ"ל עם חתימה בר"ת בסוף ההגהה,הגאון רב ברוך פריידנברג מביאלסטוק [תר"ה -תרפ"א ]מחבר ספר מקור ברוך ,איש אשכולות ומורם מעם ,[עיין בספרו הסכמות נלהבות מגדולי הדור שבתקופה.]עוד חותמות מהגאון הרב חנוך העניך הלוי פיעטרקובסקי
4 מדרש תלפייות טשערנוביץ תר"ל להרב אליהו הכהו מאיזמיר בעל השבט מוסר,הגהות קבליות מרשימות וארוכות מכותבים שונים ,חתימות בעלים גם בהגהה
מצב כללי של הספרים טובים .


catalog
  Previous item
Next item