Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 20:

הקדשת הגאון רב צדוק הכהן כהן רבה של פריז וצרפת להגאון רב יצחק בלוך רבה של ניס זצ"ל על ספרו Sermons et allocutions

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags: Books


הגאון רב צדוק הכהן נולד בתקצ"ט במומנהיים ממשפחת הסנהדרין בזמן נפויליאון היה רבה של פריז ובהמשך רבה של צרפת ,
בשנת 1895, התחוללה פרשת דרייפוס. הרב כָּהן הכיר את דרייפוס מאלזס, ואף היה הרב שחיתן אותו. הוא היה משוכנע בחפותו, והעיד על יושרו בפני בית המשפט. הוא יצא נגד התקשורת, בטענה שכבר הרשיעה את דרייפוס לפני תום משפטו, ולאחר שהורשע ביקש לבקר את דרייפוס בכלאו. בקשתו נדחתה. כרבה הראשי של צרפת לחם הרב כּהן לא רק למען דרייפוס, אלא נגד האנטישמיות בצרפת בכלל, ובמיוחד נגד העיתון האנטישמי "La Libre Parole". פעילותו האקטיבית הייתה בניגוד לעמדת רבני צרפת, שסברו כי יש להחריש ולתת לפרשה לגווע, ולגרום בכך נזק פחוּת ליהודי צרפת. הוא הצהיר כי "ליהדות אין מה להתבייש, לא בעבר ולא בהווה שלה, וזה דבר שיש להצהיר באופן גלוי ואמיץ.את ספרו שנדפס בתרל"ה הוא מקדיש לידידו הרב הגאון רב יצחך בלוך רבה של ניס זצ"ל ,על גב הכריכה הטבעה יצחק בלוך,מצב: טוב. כתמי זמן, קרעים קצרים בעמודי הפרוזץ.

catalog
  Previous item
Next item