Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 27:

2 עמודים קמיעות ,שמות ,וקבלה בכתי"ק של הצדיק הקדוש רב יצחק כדורי זצ"ל

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $650
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

דף כתוב משני צדיו קמיעות ,שמות ,וקבלה מצב טוב מאוד
הגאון המקובל רבי יצחק כדורי – גאון עצום בנגלה ובנסתר ו"זקן המקובלים". נודע בקדושתו ובצדקותו וכבעל מופתים. נולד בסוף שנות התר"ן בעיראק. בילדותו ראה והכיר את ה"בן איש חי". קיבל תורה וקבלה מחכמי עיראק ומחכמי ירושלים, שאליה עלה בשנת תרפ"ב. בשנותיו הראשונות בירושלים התפרנס מכריכת ספרים. למד בישיבות "בית אל" ו"פורת יוסף" בעיר העתיקה. עם השנים התפרסמה חכמתו בחכמת הסוד, ורבים עלו לביתו לקבל את ברכתו ועצותיו ולקבל קמעות. נפטר בשיבה טובה בגיל למעלה ממאה בשנת תשס", ובהלווייתו השתתפו רבבות עם ישראל.


catalog
  Previous item
Next item