Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 33:

כ10 עמודים כתובים בדברי תורה לספר,,הלכה ברורה,, בכתב יד הגאון הרב רפאל הכהן קוק ו2 מהם מהגאון רב אהרן יעקובוביץ ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

כ10 עמודים כתובים בדברי תורה לספר,,הלכה ברורה,, בכתב יד הגאון הרב רפאל הכהן קוק ו2 מהם מהגאון רב אהרן יעקובוביץ זצ"ל חתן הצדיק רב אריה לוין וראש מערכת אוצר הפוסקים.

כ10 עמודים כתובים בדברי תורה לספר,,הלכה ברורה,, בכתב יד הגאון הרב רפאל הכהן קוק ו2 מהם מהגאון רב אהרן יעקובוביץ זצ"ל חתן הצדיק רב אריה לוין וראש מערכת אוצר הפוסקים.
"בנין התורה לדורות" – מפעל "הלכה ברורה" למרן הראי"ה קוק – סיכומים תורניים בכתב ידו של אחיינו ותלמידו רבי רפאל הכהן קוק (לימים אב"ד טבריה)בן אחיו הרב דוב קוק זצ"ל. החידושים הם חלק מחיבור "בירור הלכה" על מסכת ביצה. את המפעל "בירור הלכה" ייסד דודו מרן הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, כפי שיפורט להלן. מסכת ביצה היא הראשונה שנדפסה עם "בירור הלכה" בשנים ת"ש-תש"א. טיוטות.
רקע היסטורי:
"הלכה ברורה ובירור הלכה" היא שיטה ללימוד גמרא שפיתח הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב ראה בשיטה זו שליחות עליונה, ראשונה במעלה. בחזונו הגדול קרא לתוכניתו זו בשם "בנין התורה לדורות". לשם הגשמת השיטה ופרסומה הוקם בירושלים מכון תורני "הלכה ברורה ובירור הלכה", הפועל כיום.
השיטה מורכבת משני חלקים: הלכה ברורה - סיכום של פסק ההלכה היוצא מסוגיות הגמרא, כפי שהוא מופיע ברמב"ם ובשולחן ערוך. מודפס בתחתית דף הגמרא. חלק זה נכתב על ידי הראי"ה קוק עצמו. בירור הלכה - סיכום שיטות המפרשים על סוגיות הגמרא שנוגעות לפסק ההלכה, והסבר כיצד ההלכה נובעת מתוך סיכום שיטות אלו. מודפס בנפרד בסוף הגמרא.
השיטה מורכבת משני חלקים: הלכה ברורה - סיכום של פסק ההלכה היוצא מסוגיות הגמרא, כפי שהוא מופיע ברמב"ם ובשולחן ערוך. מודפס בתחתית דף הגמרא. חלק זה נכתב על ידי הראי"ה קוק עצמו. בירור הלכה - סיכום שיטות המפרשים על סוגיות הגמרא שנוגעות לפסק ההלכה, והסבר כיצד ההלכה נובעת מתוך סיכום שיטות אלו. מודפס בנפרד בסוף הגמרא.
מתחילה תכנן הראי"ה לכתוב הלכה ברורה ובירור הלכה לתלמוד הבבלי ולתלמוד הירושלמי, וכן למשניות שאין עליהם תלמוד, אך בימי חייו הספיק לכתוב רק הלכהברורה על התלמוד הבבלי ועל חלק מהמשניות שאין עליהם תלמוד, וכן דפים בודדים של בירור הלכה.
עוד בחייו של הראי"ה, קיבץ אחיו, הרב דב הכהן קוק, קבוצת אברכים במכון הארי פישל, ויחד הם חיברו בירור הלכה למסכת ביצה. ואולם לאחר מכן פסקה הכתיבה ולא יצאו עוד מסכתות מפרי עטם.
אחד האברכים שעסק בכתיבת בירור הלכה היה בנו, רבי רפאל הכהן הכהן קוק, אחיינו של הראי"ה. לפנינו כ 8 עמודים.
2 עמודים בכתב יד הגאון רב אהרן יעקובוביץ זצ"ל גיסו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל וחתן הגר"א לוין זצ"ל,בצדו האחד טיוטה לחיבור על דמאי ,בצדו השני רשימת המשכורות לפי שמותיהם של גדולי ישראל מראשית יסוד מכון הארי פישל שבו היה חבר.
מצב וגודל משתנים חלקם עם קרעים עם פגיעות בטקסט ופגעים שונים ,מצב כללי בינוני .


catalog
  Previous item
Next item