Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 34:

מכתב 4 עמודים מלאים בדברי תורה בכתי"ק של הגאון הגדול רב פנחס אפשטיין ראש בית דין דירושלים זצ"ל להגה"ר ישראל פורת ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $170
Start price:
$ 170
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב 4 עמודים מלאים בדברי תורה בכתי"ק של הגאון הגדול רב פנחס אפשטיין ראש בית דין דירושלים זצ"ל להגה"ר ישראל פורת קליולנד זצ"ל
בראשית דבריו הינו כותב שישמח על קצת מן המקצת דברי תנחומין על איבוד ספריו ,ש"ס ורמב"ם ,דפוסי בערלין וברדיטשוב ועוד מפוזרים דפוסים קדומים ,
חלק עיקרי מהמכתב סובבים על עניינים שונים בש"ס עם הרבה חידושי תורה.
תרומות ומעשרות,לאו דלא תחסום,עקירת דבר מן התורה בקום ועשה,שבויה בחזקתה ,ספיקות ורוב ועוד,
במכתב גם מביע את דעתו על הספר שעורר פולמוס רב ,,בשמים ראש,, לרב שאול ברלין.וז"ל וכן הקשיתי על על ספר בשמים ראש[כסא דהרסנא] המיוחס בזיוף לרבינו הרא"ש.
הגאון רב פנחס אפשטיין (נפטר תש"ל), גאון אדיר ופוסק חשוב, עמד בראש בית הדין של העדה החרדית בירושלים משנת תש"ח ועד לפטירתו. בצעירותו חיבר ספרי 'מנחה חרבה' ו'אוריין תליתאי', שהתקבלו בהתפעלות בקרב גדולי התורה. הקים וביסס את מערכת הכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית.


catalog
  Previous item
Next item