Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 40:

מכתב אל רב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בכתי"ק של אב"ד וירצבורג הגאון רב נתן בן רב יצחק דב באמברגר זצ"ל אל רב יוסף חיים ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $150
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב אל רב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בכתי"ק של אב"ד וירצבורג הגאון רב נתן בן רב יצחק דב באמברגר זצ"ל אל רב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל

המכתב סובב על תרומה של של 30 מארק שנתרמו על ידי יהודי יקר דרכו ,ובו מבקש במחילה מהרב יח"ז זצ"ל שיקח לעצמו 5 מארק ולבנו 5 ועוד שמות לחלוקה.
הגאון רבי נתן במברגר [תר"ב-תרע"ט]: רבה הראשי של וירצבורג וגליל בוואריה בגרמניה, בנו של רבי יצחק דב במברגר שהיה מגדולי רבני גרמניה במאה ה 19 לאחר שנפטר אביו בשנת תרל"ט כיהן כרב העיר וראש בית המדרש . בשנת תרמ"ו הוכתר רשמית ע"י הממשלה לרב העיר וירצבורג לאחר נסיונות הרפורמים שלא צלחו להורידו מתפקידו. כאביו שכונה ע"י רב שמואל סלנט ,,צדיק הדור,, ע"י גאונות והחזקת תורת ועניי ארץ ישראל המשיך בנו הצדיק בפעילותו זו נודע בשל פעולותיו הרבות למען תושבי ארץ ישראל ועמד בקשר אישי עם הרב יוסף חיים זוננפלד והראי"ה קוק [הרב במברגר היה זה שחילץ את הראי"ה ממאסרו בזמן מלחמת העולם הראשונה, ואירח אותו בביתו עד שעבר הראי"ה לגור בשוויץ]. 2,475,000 מארקים גרמניים הצליח לאסוף עבור מוסדות חשובים בארץ ישראל. עמד במרכז מאבקים בין קהילתו לרפורמים בנושאים הלכתיים שונים ביניהם קבורת אנשים שצוו לשרוף את גופם, הימום בהמות קודם שחיטתן, עשיית תנאי בקידושין, ועוד. מחבר הספרים 'ליקוטי הלוי' ו'פקודת הלויים'. נהג לרכוש ספרים רבים ועל פי ההערכה ספרייתו התורנית היתה הגדולה ביותר בגרמניה בימיו. מצב מצויין


catalog
  Previous item
Next item