Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 45:

שני ספרים עותקים של גדולי הונגריה -הסכמת הישמח משה -רב עקיבא איגר

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

1 אור חדש, חלק שלישי, מסכת קידושין. מאת רבי אלעזר קליר. מהדורה ראשונה. וינה תקנ"ט. העותק של איש האלוקים קדוש הרב משה יוסף הופמן דיין דפאפא זצ"ל, חותמת (וחתימה?) בשער הספר ובסופו של הדיין דפאפא. בתחילת הספר ובסופו חותמות אישיות M J HOFFMAN. וחתימה עתיקה .עוד חותמות שהספר שייך להגאון זצ"ל
הרב משה יוסף הופמן (תר"ב, 1842 - תרפ"ח, 1928) היה רב הונגרי. מפורסם בכינויו "הדיין מפאפא". מגדולי גאוני הונגריה וירושלים, תלמיד מהרי"א אסאד והכתב סופר. החל משנת תרמ"ב כיהן כדומ"ץ בפאפא. שמו התפרסם כבעל מופת ואף סופר עליו שזכה לגילוי אליהו. בשנת תרס"ט עלה ירושלימה ונתפרסם כאחד מגאוני העיר. רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ראה עצמו כתלמידו.
מעט סמני עש ,כתמים ,שני דפים אחרונים לא מחוברים לשדרה מצב בינוני-טוב, .
2 רב אלפס פרעשבורג תקצ"ו
פירוש רב אלפס על מסכת שבת ועירובין ,שער אדום ,עותק עם חתימה וחותמות נדירות של ככל הנראה הגאון רב אשר אנשיל ווייס הי"ד בצעירותו,
גאון בכל התורה כולה אב"ד נאדי פאלו בעל שמן למנחה תלמיד השבט סופר והערוגת הבשם, נולד בשנת תרמ"ב נעקד על קדוש השם באושוויץ
חתימות נוספות טוביה בערגער ושלמה גערענדאש ,חתימה שהספר שייך לבחורים דקהלה קדושה..
הסכמה נדירה של בעל הישמח משה וכן של הגאון רב עקיבא איגר ממש בשנת ההדפסה תקצ"ו
מצב כללי טוב


catalog
  Previous item
Next item