Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 50:

אוסף דברי תורה חותמות וחתימות משפחת הגאונים זק"ש-חרל"פ

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only


1 ספר קיצור השל"ה מהדורת כיס משנות הת"ק חסר ,עם שני חותמות שונות של הגאון הגדול רב זבולון חרל"פ זצ"ל חבר בית דינו של המהרי"ל דיסקין זצ"ל
הגאון הנודע רבי זבולון חרל"פ (תר"א-תרנ"ח), נולד בווילקובישק שבפולין ובשנת תרי"א עלה עם הוריו לירושלים. תלמיד ישיבת הר"ן של הגאון הקדוש רבי נחום משאדיק ותלמיד רבי מאיר אויערבאך בעל ה"אמרי בינה". נתמנה ל"ספרא דדינא" ולאחר מכן לדיין בבית דינו של המהרי"ל דיסקין בירושלים, חתום על הסכמות ופסקי דין רבים. היה ממונה ומנהל כולל סובלק ולומז'ה, ומממוני "ועד הכללי". מחיבוריו: "מאורי חיים" על משלי (ירושלים, תרנ"א) ו"יסוד המעלה" בעניני שביעית ומעשרות (נדפס בסוף "בית זבול", ח"ב, ירושלים, תש"ח).
2 מכתב ארוך בדברי תורה על ידי הגאון הגדול רב מרדכי יהודה לייב זק"ש רבה של זכרון משה וחתן הגאון הרב חרל"פ זצ"ל
רב מרדכי יהודה לייב [תרס"ו-תשכ"ג] גאון גדול ומחבר ומהדיר של הרבה ספרים ,נלקח כחתן לבתו של הגאון רב יעקב משה חרלפ זצ"ל כיהן כרבה של זכרון משה והסביבה כ10 שנים ונפטר בגיל 57 ,מכתב מעניין בדברי תורה בכתב ידו וחתימתו להגאון רבי ישראל פורת (תרמ"ו-תשל"ד)כיהן במשך כחמישים שנה כרב מרכזי בקליבלנד, אוהיו. הוא הוסמך לרבנות על ידי הגאון רבי חיים ברלין והרידב"ז זצ"ל. בשנת תרע"א היה מועמד לתפקיד חכם באשי‏ למרות היותו ממוצא אשכנזי - מקרה
חסר תקדים.
3 שני קבלות מעץ חיים עבור הגאון רב יעקב משה [חיים]חרל"פ ,עם חתימות קרובי משפחתו


catalog
  Previous item
Next item