Apr 29, 2018 (Your local time)
Israel

נא לא להציע הצעות בשבת ובימי מועד לפי שעון ישראל


The auction has ended

LOT 51:

עותק נאה של ספר אור זרוע – זיטאמיר, תרכ"ב – מהדורה ראשונה. שני חלקים

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $150
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

 
עותק נאה של ספר אור זרוע ב' חלקים פסקי דינים והלכות כולל שאלות ותשובות מאת רבי יצחק ב"ר משה מווינא. זיטומיר, תרכ"ב - 1862. ח"א: 2, 232: 4, 184 עמ'. שער נוסף לחלק שני. המחבר היה מגדולי הראשונים רבו של המהר"ם מרוטנבורג. כתב היד של הספר היה בגנזי רבי צבי הירש לעהרן מאמשטרדם שרכש אותו מדייג בפאריז. ע"פ האגדה מצאו הדייג על שפת הים לאחר שהספינה שבה היה כתב היד טבעה במצולות ים. עם הסכמות בעל חידושי הרי"ם ועוד..
כריכה מפורקת ,מצב טוב מאוד 

catalog
  Previous item
Next item