Auction 1 ספרי חסידות מהדורות ראשונות, מכתבים וכתבי יד מגדולי האדמורים והרבנים.

By Tiferet Auctions

Thursday, 31.5.18 , מתחם ביזמקס רחוב הצבי 15 ירושלים בנין בזק. .Hatzvi Street, Jerusalem
The auction has ended

LOT 1:

ספר טיול בפרדס, הקדשת המחבר הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא, עם הגהות בכתב יד קודשו

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 350
Estimated price:
$400 - $800
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
31/05/2018 at Tiferet Auctions

ספר טיול בפרדס שנשלח ע"י המחבר הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא לרבי דוד יהודה פרוינד אב"ד בקארעסט. בכריכת הספר כותב המחבר בכי"ק  בזה"ל: 'מחיר הספר מאה בעד הכריכה נתתי ארבעים הדואר עשרים ס"ה כמנין כסף בדר"ש ידידו הק' שלמה זלמן ער"ה אבד"פה', בפנים הספר יש גם כמה הגהות בכתב ידו, כמ"כ הגהות רבות מאת רבי דוד יהודה פרוינד .


הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרענרייך נולד בט' תמוז תרכ"ג, שימש כאב"ד שאמלויא במחוז סילאג' בחבל טרנסילבניה, נודע היה כתקיף ביותר בהקפדתו על חיי הדת של קהילתו, לא היה נשא פנים לאיש. היה גם ידוע כדרשן מעולה שידע להשפיע בדרשותיו על אנשים, אך על אף כישרונו הדרשני לא ארכו דרשותיו יותר מעשרים דקות בכדי לא להטריח ולהכביד את הציבור.

התפרסם במידת הענווה והתרחקותו מהכבוד, כמו כן נודע כמדקדק מאוד בקיום מצוות ובמידת חסידותו ופרישותו. הרבה במעשי צדקה וחסד, ביתו היה פתוח לכל נזקק. היה נערץ גם על כל גויי עירו. על אף שהחמיר ודקדק במצוות.

כפוסק לשואליו התגלה תמיד כבעל כוחא דהיתרא והתאמץ למצוא היתרים וקילות במסגרת ההלכה ככל שהיה אפשרי, ואף בהסבר דחוק, בכדי לא לאבד את ממונם של ישראל. אם בכל זאת לא היה מוצא  פתח להיתר והיה נאלץ למשל להטריף עוף וכיצב"ז, היה משלם מכיסו את ההפסד של השואל באם היה עני.

נספה ביום י"א סיוון תש"ד - 1944, עם רוב משפחתו, שמנו כ-90 איש.

מחבר הספרים  'שאלות ותשובות לחם שלמה' ועוד כארבעים חיבורים.


כריכה מקורית, מצב מצוין, קס"ב [162] דפים. 23/15 ס"מ.


catalog
  Previous item
Next item