Auction 1 ספרי חסידות מהדורות ראשונות, מכתבים וכתבי יד מגדולי האדמורים והרבנים.

By Tiferet Auctions

Thursday, 31.5.18 , מתחם ביזמקס רחוב הצבי 15 ירושלים בנין בזק. .Hatzvi Street, Jerusalem
The auction has ended

LOT 3:

מעדני ארץ ח"ב, עם הקדשה בכתב יד המחבר רבי שלמה זלמן אויערבאך לרבי יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשי"ב - 1952

Start price:
$ 500
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
31/05/2018 at Tiferet Auctions

ספר מעדני ארץ חלק ב' על הילכות תרומה אשר חיבר הגאון רבי שלמה שלמן אויערבאך, ירושלים תשי"ב - 1952.


על העותק שלפנינו מופעה הקדשה מלאה בעהרצה וערכה, בכתב יד המחבר רבי שלמה זלמן אויערבאך, לרבי יחזקאל אברמסקי, בה הוא כותב לו: בהערכה ובהערצה, ואף מכנהו, הגאון האמתי.

וזה"ל: 'מוגש ברוב הוקרה והערצה למע"כ הגאון האמתי מוה"ר יחזקאל אברמסקי שליט"א, ש.ז. אויערבאך' כמ"כ ישנו תיקון אחד בכתב יד המחבר.


רבי  שלמה זלמן אויערבאך: נולד בכ"ג תמוז תר"ע. כיהן כראש ישיבת קול תורה בירושלים, והיה מחשובי פוסקי ההלכה בדור האחרון. חיבר ספרים רבים ביניהם: 'שולחן שלמה', 'מאורי אש', 'מנחת שלמה', 'שלמי מוועד', 'מעדני ארץ', ועוד.


רבי יחזקאל אברמסקי: נולד בו' אדר א' תרמ"ו. וכיהן כראש בית הדין בלונדון, ופרשן התוספתא, היה מראשי ישיבת סלבודקא בבני ברק. ויהה חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מבין חיבוריו הספר 'חזון יחזקאל'. 


מצורף גם קונטרס: בענין מעשר שני בשבעית אשר חיבר רבי שלמה זלמן אויערבאך. ירושלים תשי"ט - 1959.

כריכה מקורית, מצב מצוין, קנ"ב [152] דפים. 34/23 ס"מ.