Auction 1 ספרי חסידות מהדורות ראשונות, מכתבים וכתבי יד מגדולי האדמורים והרבנים.

By Tiferet Auctions

Thursday, 31.5.18 , מתחם ביזמקס רחוב הצבי 15 ירושלים בנין בזק. .Hatzvi Street, Jerusalem
The auction has ended

LOT 4:

כרתי ופלתי, מהדורה ראשונה אלטונה תקכ"ג - 1763, חתימות והגהות בגוף הספר בכתב יד מתקופת ההדפסה, נדיר

Sold for: $500
Start price:
$ 350
Estimated price:
$1,000 - $1,500
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
31/05/2018 at Tiferet Auctions

כרתי ופלתי על שולחן ערוך יורה דעה סימנים א קי"א, כולל קונטרסים בית הספק בעניין ספק דאורייתא, ופני הנשר בעניין עופות, אלטונה [גרמניה] תקכ"ג 1763. מחברו הגאון החכם רבי יהונתן אייבישיץ. ספר זה הוא היחידי שהדפיס בחייו, וכך כותב בשער הספר "טפחתי ורביתי זה חמישים שנה לערך שאני יושב על כסא הוראה, ראיתי מעשה ונתעורר הלכה". בהקדמה לספר כותב המחבר גם את קורות חייו ובין הדברים מציין גם את המחלוקות הידועה בינו לבין רבי יעקב עמדין, תוך כדי איזכור הספר 'לוחות העדות'.


בספר חתימות והגהות רבות בכתב יד קדום, שניכר לפי תוכנן שנכתבו בידי תלמיד חכם ובקי בהלכה, ובתוכן הספר, חלק מההגהות הם בגוף הספר, ומסתיימות בלשון כצ"ל, יצוין ויתכן שאולי ההגהות שהוגהו עפ"י הוראת או כתב יד המחבר רבי יהונתן אייבישיץ עצמו, השערה זו צריכה בדיקה נוספת.

הספר נילקח למומחה בתחום כתבי היד, שקבע בברור שאלו הם הגהות מתקופת ההדפסה.


עותק מרשים מיוחד ונדיר!


קס"ה [165] דפים, 31 ס"מ, מצב טוב. נזקי עש קלים מאוד, הדף השני והשלישי עברו שיקום מקצועי קל.