Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 14:

מהדורה ראשונה. מעין גנים(אור החיים). מהאדמו"ר ר' צבי אלימלך מדינוב. הבני יששכר.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $460
Start price:
$ 250
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מהדורה ראשונה. מעין גנים(אור החיים). מהאדמו"ר ר' צבי אלימלך מדינוב. הבני יששכר.
ספר אור החיים מהחסיד רבי יוסף יעבץ, עם באור מעין גנים מהאדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל הבני יששכר. מהדורה ראשונה. זאלקווא. 1848(תר"ח). S. MEYERHOFFER . [1],לב, [2] דף ; 23 ס"מ. סטפנסקי חסידות מס' 356. ללא כריכה. מצב טוב-טוב מאוד. קרעים בשוליים ללא חיסרון בטקסט.
הרב יוסף יעב"ץ הידוע בכינויו החסיד יעב"ץ (בסביבות ה'ר' 1440 – ח' באדר רס"ח 1508) היה אחד מגדולי הרבנים בתקופת גירוש ספרד, מחבר הספר "אור החיים" על ענייני האמונה. למד אצל כמה מגדולי הרבנים באותה תקופה וייתכן שלמד גם אצל הרב דון יצחק אברבנל. כעבור מספר שנים נשא לאישה את אחותו של הרב יצחק עראמה (מחבר הספר עקידת יצחק). ולאחר מכן נולד לו בן בשם יצחק, שהפך לרב חשוב. לאחר גירוש ספרד בשנת רנ"ב הוא התחיל במסע נדודים עם בנו: תחילה נסע לעיר נאפולי שבאיטליה ומשם, לצפון איטליה, לעיר פירארה. כעבור שנה נסע לעיר מנטובה שם כתב את ספרו "חסדי ה'". במשך נדודיו וגם בהמשך חייו עסק הרבה בסיוע למגורשים מספרד גם מבחינה פיזית אך בעיקר מבחינה נפשית – הוא היה נותן דרשות על אמונה ועל השגחת ה' בעולם והיה מפיח תקווה בלבם של הפליטים.
האדמו"ר הקדוש רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בערך תקמ"ג, 1783 - י"ח בטבת תר"א, 1841) היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לתנועת החסידות. מכונה על פי רוב, בשם חיבורו המפורסם בני יששכר. לפניו נולדו להוריו מספר ילדים, שנפטרו בילדותם. מסופר[3] כי בניסיון למנוע גם את מותו של הרך העתידי, התייעצה אמו עם דודה, רבי אלימלך מליז'נסק. ר' אלימלך הבטיח לאחיניתו שייוולד לה בן זכר שיחיה ויאיר את העולם בתורתו הקדושה, והורה לה לתת לילד את שמו (כלומר אלימלך) כסגולה לאריכות ימים. מאחר שביהדות האשכנזית לא מקובל לתת לאדם שם של אדם חי, הוסיפו הוריו לשמו של התינוק את השם צבי (הרש). רבי אלימלך אמר שהדבר פגע בחצי ממעלתו של התינוק כי צבי אינו מלך, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ואחריהם המגיד רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ ורבי אברהם יהושע השל מאפטא (מחבר ה"אוהב ישראל"). קשרים קרובים היו לו עם תלמידי בית-מדרשו של החוזה מלובלין ובראשם רבי נפתלי צבי מרופשיץ ורבי צבי הירש מזידיטשוב. שימש ברבנותן של דינוב (שם היה מרכז חצרו) רוביטש, סטריז'וב, האליטש (אנ'), ומונקאץ שאז הייתה חלק מהונגריה. פעל רבות להפצת תורת הקבלה ונלחם בחריפות נגד המשכילים.                                                                                                                                  

catalog
  Previous item
Next item