Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 16:

מהדורה ראשונה ישמח ישראל בראשית, שמות. אלכסנדר. עותק נאה.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $80
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר ישמח ישראל בראשית, שמות. מהאדמו"ר רבי יחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר לאדז. תרע"א(1911). בדפוס אליעזר גוטשטאדט. בראשית. [4], 223, [1] ע'; שמות. 114 ע'; מהדורה ראשונה. לכל חומש שער נפרד. כריכה חדשה. מצב טוב מאוד. נייר מעט יבש. קרעים קטנים בדפים ראשונים ללא חסרון. עותק יפה.
ה רה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק ה'ישמח ישראל' בן אדמו"ר הזקן הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר דבק יחד עם אביו במרן אדמו"ר הצעיר מווארקא, ואחר כך במרן אדמו"ר רבי בעריש מביאלא, כמו"כ אף הסתופף אצל הרה"ק ר' יעקב אריה מראדזימין, אשר העיד עליו שיש לו נשמת ה'אור החיים' הקדוש. אחר פטירת אביו אדמו"ר הזקן בי"ד שבט תרנ"ד הוכתר כממלא מקום אביו ברבנות העיר אלכסנדר, ואף קיבל את הנהגת עדת חסידי אלכסנדר. גדולי האדמו"רים העריצוהו וכינוהו חכם עדיף מנביא ושהינו מלך בין האדמו"רים. בימיו הצליח בהעמדת חסידות אלכסנדר לעד בהקנאת תורתה תורת חיים בספרו הקדוש 'ישמח ישראל' בו עלה בידו להעביר ללומדים גם את הרעיון שבחסידות וגם את הברען של השלהבת המלהיבה את הלב וחודרת אל פנימיות הנפש. רבינו הנהיג את ישראל שש עשרה שנה אך לדאבון לב לא האריך ימים ומתוך עוצם מסירות נפשו בעד כלל ישראל נסתלק בן חמשים ושבע שנה בערב ר"ח שבט תר"ע, ובדבריו האחרונים אמר: ס'איז געווען גוט, ס'איז גוט, ס'ועט זיין גוט'. ספרו ישמח ישראל הוא מחשובי ספרי החסידות אדמור"י בעלזא ועוד הורו לחסידיהם ללמוד ספר זה. מסופר שהאדמו"ר האמרי חיים מויזניץ אמר שאינו יכול להכנס לשבת בלי ללמוד ספר זה.                                                                                              

catalog
  Previous item
Next item