Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 20:

מהדורה ראשונה. הסכמות חסידיות רבות וחידושי תורה מהאמרי אמת, הפאביאניצער רוב ועוד. פרדס יוסף, שמות.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מהדורה ראשונה. הסכמות חסידיות רבות וחידושי תורה מהאמרי אמת, הפאביאניצער רוב ועוד. פרדס יוסף, שמות.

ספר פרדס יוסף, על חח"ת, ח"ב שמות. לקוטים משו"ת, ראשונים ואחרונים ועוד לבאר כל חמירא בדברי רש"י ורמב"ן על התורה. עם הרבה הערות, פלפולים ומילי דאגדתא מרבי יוסף פאצאנווסקי מפאביאניץ. מהדורה ראשונה. לודז. תרצ"ז(1937). בדפוס א. מ. גרובשטיין. ת"ע ע'; הסכמות רבות מאדמורי"ם ורבנים האדמורי"ם מגור, סוכוטשוב, אלכסנדר, אסטראווצא ועוד. הרבנים ר' חיים עוזר, הרב מפאביאניץ, ר' מנחם זעמבא ועוד. בעמוד מ"ב הסכמות האדמו"ר רבי יצחק זעליג מקוצק-סוקולוב והרב שבתי בוכבוט. הערות והוספות שנשלחו למחבר מרבנים ואדמורים נדפסו בחלק זה. האמרי אמת מגור (9 עמ'), הפאביאניצע רוב (כמעט 4 עמ'), האדמו"ר מאסטראווצא (2.5 עמ'), האדמו"ר מבויאן (ע'), רבי מנחם זעמבא (כ-2 עמ'). רבי שאול משה זילברמן, גאב"ד טורקא, גאב"ד דראהביטש, הגאון ר' ברוך עפשטיין. חידושים מבני המחבר בשם בכורי דוד. כריכה ישנה. מצב טוב-טוב מאוד.

הרב יוסף פצנובסקי (תרל"ה, 1875 - כ"ה באייר תש"ב, 12 במאי 1942) הוא מחבר הספר פרדס יוסף על חמישה חומשי תורה. נולד בפולין למשה יהודה ובלומה לאה לבית מיזליש. היה מצאצאי ה"נתיבות המשפט". את השכלתו התורנית רכש במחיצת בן-דודו הרב יחיאל מיכל הכהן בעיר זאקראטשין (פלך וורשה). בספריו ציטט פעמים רבות מדברים שכתב בנערותו. נישא לרוחמה, בתו של צבי הירש הלוי מלאסק. נמנה עם חסידי גור. לאחר נישואיו התגורר בפאביניץ. הוא עסק בסחר בעצים, אך את עיקר זמנו הקדיש ללימוד תורה ולכתיבת ספריו. בהקדמה לספרו פרדס יוסף על חומש בראשית כתב: "כל באי בצל קורתי וחנותי ראו זאת כי תמיד לא שקטתי ולא נחתי, רק הגיתי במצולות ים התלמוד. וכל הימים לרבות הלילה כי גם בלילה לא שכב ליבי. ויהי בבוקר והנה היא לאה-ליאות ויגיעות רבות". רבי מנחם מנדל אלתר מפאביאניץ כתב עליו: "הנמצא כזה איש אשר הנהו טרוד על המחיה ועל הכלכלה ונמנה בין סוחרי ארץ. עם כל זאת יוסף הוא השליט ברוחו פי שניים, לקבוע עיתים לתורה ולחדש חידושים, לעשות ציצים ופרחים לתורה, ויגעת ומצאת תאמין".הרב יוסף פצנובסקי כתב וערך מספר ספרים, שהבולט שבהם הוא פרדס יוסף על התורה, המכיל ליקוט רחב של פירושים, שאלות ותשובות וחידושים על סדר פרשיות התורה. בשנים 1930 - 1939 הביא לדפוס בלודז' ובפיטרקוב את הכרכים על החומשים בראשית, שמות וויקרא. מלחמת העולם השנייה מנעה ממנו להשלים את הדפסת הכרכים על חומש במדבר ודברים.                             

catalog
  Previous item
Next item