Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 22:

שו"ת בית שלמה ח"ד, אה"ע. מרבי שלמה דרימר. מהדורה ראשונה. חתימת הרב בצלאל זולטי.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר שו"ת בית שלמה כולל מאה חמישים ושש תשובות בעניינים עמוקים רובם על שו"ע אהע"ז. מהרה"ג רבי שלמה דרימר. מהדורה ראשונה.  לעמבערג. תרמ"ט(1889). בדפוס יעקב משולם ניק. 4, א-קנ"ב ד'; חותמות בית המדרש בני אמונה בקראקא. בשער הספר למעלה חתימת הרה"ג רבי בצלאל זולטי. סטפנסקי לחסידות 88 בהערות. כריכה ישנה. הדבקות בדפים ראשונים ואחרונים. מצב טוב.
הרה"ג החסיד רבי שלמה דרימר. ה'תק"ס-תרל"ג(1800-1873). רב ופוסק הלכה, מגדולי רבני יהדות גליציה בדורו. מחבר הספרים "ישרש יעקב" על מסכת יבמות, ושו"ת "בית שלמה". תלמידו של האדמו"ר בעל "דעת קדושים" מבוטאשטש. ושל רבי אהרן משה טויבש. בהמשך למד גם אצל רבי נתן נטע קליצר מפודהייץ. חתן רבי משה מנחם מנדל תלמיד ה"אוהב ישראל" מאפטא. בזו"ש חתן רבי צבי הירש גרוסמן רבה של דילטין. לאחר נישואיו עסק במסחר, אך רבו של אביו, רבי חיים הגר מקוסוב, שידל אותו לעזוב את מסחרו ולהתמנות לרב. בשנת ה'תקצ"ג (1833) התמנה כרב בעיר סקולה(גליציה), והחזיק במשרה זו כארבעים שנים עד פטירתו. מגדולי חסידי רוזין, משיב לשאלות ה"חצר" ומסדר הקידושין בחתונות בני משפחת רבי ישראל מרוזין [שהיה נועד עמו לפני החופה ומוסר לו ענינים לכוון בשעת סידור הקדושין]. האדמו"ר רבי חיים מקוסוב אמר עליו שכיון להלכה בתשובתו וברכו שספריו יתקבלו בישראל. פסקי ההלכה שלו התקבלו בכל הפזורה היהודית באירופה, כך כותב עליו הרבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש: "הגאון בית שלמה ז"ל, הוא מראשי עמודי ההוראה באחרונים מדור שלפנינו". וגם רבי ישראל מאיר הכהן מסתמך על פסקיו בכמה מקומות בספרו ההלכתי "משנה ברורה". ספרו "ישרש יעקב" על מסכת יבמות הוא אחד הספרים היסודיים למסכת זו. ספר השו"ת שלו "בית שלמה" בשלושה כרכים מצוטט רבות בספרות השו"ת.

הרב יעקב בצלאל ז'ולטי. תר"פ-תשמ"ג(1920-1983). היה דיין בבית הדין הגדול לערעורים, ורבה הראשי האשכנזי של ירושלים בשנים 1978–1982.                                                                      

catalog
  Previous item
Next item