Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 27:

מהדורה ראשונה. אמרי שפר על התורה מהאדמו"ר רבי שמואל פרנקל מדאראג.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $220
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר אמרי שפר כולל אגדה על התורה ודברים מתוקים וחריפים על כמה הלכות. מהאדמו"ר הקדוש רבי שמואל ב"ר שרגא פייביש פרנקל מדאראג. מהדורה ראשונה. לוקט וסודר ע"י חתנו תלמידו ר' זאב וואלף ציטרון ובנו ר' מאיר פרנקל. מונקאטש. תרמ"ח(1887). בדפוס פנחס בלייער. 3, ב-מד, [4] ד' ; כריכה ישנה מנותקת ופגועה. נייר יבש ושביר. מצב בינוני גרוע. רישומי בעלות וחתימות לא מזוהות בדפי הפורזץ והכריכות.
האדמו"ר רבי שמואל פרענקל מדאראג תקע"ה-תרמ"ב(1815-1882). היה אדמו"ר בעיר דאראג (בהונגרית היידודורוג Hajdúdorog) שבהונגריה. נולד בעיירה קאמאדע בהונגריה לרבי שרגא פייבוש אב"ד גינז ריסקא. כילד התייתם מאביו ועבר להתגורר אצל אחי אביו, רבי יצחק, אב"ד קראלי. בהמשך גדל אצל גיסו, בעל אחותו, הרב זאב וואלף טעננבוים אב"ד ווערפעלעיט, בעל רחובות הנהר. התגורר גם אצל רבי מאיר א"ש רבה של אונגוואר. בשנת ה'תרל"ד קיבל עליו משרת רבנות בעיר דאראג שם התגורר עד סוף ימיו. תמך בהפרדת הקהילות מהניאולוגים, מסופר שבוויכוח בין רבנים ידועים הציע בעל ייטב לב שהוא יכריע. היה חותם את שמו שמואל פרנקל מב"ח-מבית חלפון. לא ידוע למה. מתורתו נשתמר אך מעט, בידי חתנו רבי זאב וואלף, והודפס בספר ״אמרי שפר״, יחד עם דברי תורה שנאמרו על ידי אביו רבי שרגא פייבוש. במהדורות מאוחרות שהודפסו בישראל נוספו שאלות ותשובות והנהגות. כמו כן הודפס הספר "סיפורי שמואל" סיפורים מחייו ופועלו. כתב שתים עשרה הנהגות שראוי לכל יהודי לנהוג בהן כפי שמופיע בתחילת ספרו אמרי שפר. הלחין שירים. ניגון המצווה טאנץ המוכר בחסידות צאנז מיוחס לו. את נוסח מצבתו כתב רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט. חלק מן ההספדים עליו הודפסו בספרו אמרי שפר. רבי ישעיה שטיינר מקרסטיר נהג לפקוד את ציונו מדי שנה ביום ההילולא עם חסידיו ולערוך במקום לחיים טיש.


catalog
  Previous item
Next item