Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 30:

והיה ברכה מבעל הבני יששכר. מהדורה ראשונה. חסר דף אחד.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

והיה ברכה מבעל הבני יששכר. מהדורה ראשונה. חסר דף אחד.
ספר והיה ברכה ח"א על משניות ברכות ותוספתא מהאדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא אבד"ק דינוב "הבני יששכר" יו"ל ע"י נכדו מוה"ר מאיר משולם שפירא מלאנצהוט. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות מס' 190. פרעמישלא. תרל"ה(1875). בדפוס מו"ה חיים אהרן זאפניק וקנאללער. במקור-3, א-ל"ז ד'; בעותק שלפנינו חסר ד' 3 שמות תורמים ואישור על מכירת זכות ההדפסה. הסכמות, הדברי חיים מצאנז, ר' יצחק שמעלקיס. ור' יוסף שאול נאטינזאהן. כריכה מקורית, הספר מנותק מהכריכה. חסר בשער עם פגיעה מועטת במסגרת השער(חתכו חתימות). הדבקות בשער(על חותמות בעלות). נזקי עש מועטים בשוליים למטה בדפים ראשונים ואחרונים ללא פגיעה בטקסט. באופן כללי מצב טוב.
האדמו"ר הקדוש רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בערך תקמ"ג, 1783 - י"ח בטבת תר"א, 1841) היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לתנועת החסידות. מכונה על פי רוב, בשם חיבורו המפורסם בני יששכר. לפניו נולדו להוריו מספר ילדים, שנפטרו בילדותם. מסופר כי בניסיון למנוע גם את מותו של הרך העתידי, התייעצה אמו עם דודה, רבי אלימלך מליז'נסק. ר' אלימלך הבטיח לאחיניתו שייוולד לה בן זכר שיחיה ויאיר את העולם בתורתו הקדושה, והורה לה לתת לילד את שמו (כלומר אלימלך) כסגולה לאריכות ימים. מאחר שביהדות האשכנזית לא מקובל לתת לאדם שם של אדם חי, הוסיפו הוריו לשמו של התינוק את השם צבי (הרש). רבי אלימלך אמר שהדבר פגע בחצי ממעלתו של התינוק כי צבי אינו מלך, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ואחריהם המגיד רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ ורבי אברהם יהושע השל מאפטא (מחבר ה"אוהב ישראל"). קשרים קרובים היו לו עם תלמידי בית-מדרשו של החוזה מלובלין ובראשם רבי נפתלי צבי מרופשיץ ורבי צבי הירש מזידיטשוב. שימש ברבנותן של דינוב (שם היה מרכז חצרו) רוביטש, סטריז'וב, האליטש (אנ'), ומונקאץ שאז הייתה חלק מהונגריה. פעל רבות להפצת תורת הקבלה ונלחם בחריפות נגד המשכילים                                                                                                                          

catalog
  Previous item
Next item