Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 35:

דרך יבחר. מהדורה יחידה. מרבי חיים בצלאל פאנעט, בן המראה יחזקאל כולל תולדות בעל המראה יחזקאל.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

שו"ת דרך יבחר כולל שו"ת וחידושי תורה, על סוגיות הש"ס, בשערים המצוינים להלכה ולמעשה. מהרה"ג הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טאשנאד, בן המראה יחזקאל. "ובראש הספר תולדות בעל המראה יחזקאל". "מהדורה יחידה". הובא לבית הדפוס ע"י בנו אשר שמואל פאנעט ראב"ד הידאלמאש. מונקאטש. תרנ"ג(1894). בדפוס בלייער וקאהן. 12, ק"ך ד'; ‫ דף [2-11, א]: תולדות רבינו יחזקאל פאנעט, מאת ישכר דוב ב"ר נח יום טוב ליפא פריעדמאנן, חתנו של המוציא לאור. בתוך התולדות מכתבי ר’ יחזקאל לרבותיו: 1. לר’ ברוך פרנקל-תאומים. ‬2. לר’ יהודה ליב פישלס. ‬3. לר’ מנחם מנדל מרימינוב אודות רבנותו של ר’ נפתלי הורוויץ מרופשיץ בלינסק.‫ 4. אל ר’ נפתלי מרופשיץ באותו ענין. 5. מכתב אל אביו "תשובה ... כבר נדפס בספרו מראה יחזקאל סי’ ק"ד. ‬התשובה נדפסה על-פי הנדפס בספר עטרת יעקב וישראל, לבוב תרמ"א. ומכתבים אל ר’ יחזקאל: 1. ר’ משה טייטלבוים. 2. ר’ משה סופר, החת"ם סופר. שניהם אודות "מעות הרמב"ן" ר’ מאיר בעל הנס. דף [11, ב- 12]: הקדמה מבן המחבר המו"ל את הספר. הסכמת רבי משה פאנעט מדעש אחינו של המחבר. כריכה ישנה לא מקורית נייר יבש. מצב מצוין.
הרה"ג רבי חיים בצלאל פנט (כ"ג בסיון ה'תקס"ג, 13 ביוני 1803 – י"ט בניסן ה'תרל"ד, 6 באפריל 1874) היה רבה של טשנד ומחוז טרנסילבניה במשך ארבעים שנה. נולד בביליץ שבשלזיה, בנם הבכור של הרב יחזקאל פנט, בעל "מראה יחזקאל", וחיה רחל, בת הרב משה הניג מלינסק שבגליציה. אחיו הצעיר היה הרב מנחם מנדל פנט, האדמו"ר הראשון של שושלת חסידות דעש. בגיל 12 החל ללמוד אצל החתם סופר, שלימים דיבר בשבחו. בברכתו של רבי משה טייטלבוים, ה"ישמח משה", התקבל בעודו בחור לכהן כרבה של בלקן[1]. נישא לשרה אסתר, בתו של הגביר לייבוש ניילנדר. הוא עזב את רבנות בלקן, ובמשך עשר שנים היה סמוך על שולחן חותנו באלפר הסמוכה לסטאנוב. בשנת ה'תקצ"ד (1834) התמנה כרבה של טושנאד והמחוז, וכיהן ברבנות ארבעים שנה. נפטר בשנת 1874. לאחר מותו הוציאו צאצאיו את כתביו לאור. בנו הוא הרב אשר שמואל פנט, שכיהן כרב בהידלומוש (ה'תקצ"ה - י' בשבט ה'תרס"ט). ספריו; דרך יבחר – שו"ת וחידושים על הש"ס. אוצר חיים – על פרשיות התורה. אוצר החיים – על ספר תהילים. דברות אש – דרושים. ים הנבחר – על מסכת גיטין. ים הרחב – על מסכת חולין.                                                                 

catalog
  Previous item
Next item