Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 38:

מהדורה לא ידועה. זרע קודש, ויקרא-דברים. מהרה"ק מרופשיץ.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $80
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מהדורה לא ידועה. זרע קודש, ויקרא-דברים. מהרה"ק מרופשיץ.
ספר זרע קודש הלולים לה' מאת הרה"ק איש אלוקים מופת הדור רבינו נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ. ח"א על חמישה חומשי תורה נדפס פעם ראשון בלעמבערג תרכ"ח לפ"ק, ועתה נתחדש אורו על ספר ויקרא בתיקון חסרים לאלפים וטעיות רבות שנפלו בהדפסה ראשונה. בהשתדלות רבי נפתלי האגער נכד המחבר ונכד מהר"מ מקוסוב. ויקרא-דברים. "שער נפרד לכל חלק". פשעמישל, 1904(תרס"ד). מהדורה שניה, "לא ידועה ביבליוגרפית". ויקרא. 1, ט"ו ד'; במדבר. 1,כ"ג ד'; "דפים ט-ט"ז נכרכו לפני דף א' ". דברים. 1 ב-כ"ד, 2 ד'; כריכה מקורית, כריכה קדמית מנותקת כמעט לגמרי. מצב טוב מאוד. נייר יבש. המהדורה הראשונה נדפסה בלבוב בשנת תרכ"ח על כל חלקי החומש. לאחר מכן מופיעה במפעל הביבליוגרפיה (רשומה 0137485) מהדורת פשמישל 1906 [תרס"ו], על חלקים בראשית ושמות בלבד. שם צוינו הסכמות רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא ורבי מאיר יהודה שפירא מביקאווסק המופיעות בספר. כפי הנראה, לפנינו מהדורה לא ידועה, על חמשת החומשים, שקדמה למהדורת תרס"ו. שער נפרד לכל חלק. בשער ספר בראשית פרט השנה הוא 1904. בשערים האחרים לא נרשם פרט שנה. לאחר השער הראשון לא נמצאות ההסכמות הנזכרות, ותחת זאת ישנה הודעה מאת המדפיס: "להוי ידוע כי יש ת"י [תחת ידי] הסכמות חדשות מצדיקי וחכמי הדור שליט"א וביחוד מהה"צ כקמו"ר זלל"ה משינאווא, ומהה"צ כקמו"ר שליט"א מבאקאווסק... ומפני הוצאות הדפוס לא העליתים כעת... ואי"ה בגמר הספר בקרוב יודפסו...". בדברים שהוסיף לאחר לוח הטעויות כותב המו"ל כי דעתו של מחבר הספר על הדפסת ספרים היתה שלילית. מסיבה זו סרבו בניו כי החיבור יודפס. בעקבות זאת, נדפסה המהדורה הראשונה בסתר וללא הגהה ["המדפיסים הראשונים עשו במחשך מעשיהם... כי היו יראים פן ירגישו בני המחבר... על כן לא לקחו בעל מגיה..."]. מסיבה זו, כוללת מהדורה זו טעויות ו"שיבושים וחסרים לאלפים ולרבבות". שיבושים אלו תוקנו במהדורה השניה שלפנינו על פי כתב יד.
האדמו"ר הקדוש רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ מגדולי תלמידי החוזה(ו' בסיון ה'תק"כ, 1760 - י"א באייר ה'תקפ"ז, 1827) היה אדמו"ר בגליציה. ומייסד חסידות רופשיץ. נולד בחג השבועות תק"כ, יום פטירתו של הבעל שם טוב. לרבי מנחם מנדל מלינסק (-כ"ב בתשרי תקס"ד) ולבתו של רבי איצק'ל המבורגר[1]. למד אצל סבו רבי יצחק מהמבורג, ואצל רבי משולם איגרא בטיסמניץ. אימץ את שם משפחתו של סבו, הורוביץ במקום שמו המקורי רובין. התקרב מצעירותו לחסידות, ונסע לרבי אלימלך מליז'נסק. למד אצל החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ונסע לאדמו"רים רבים. בהמלצת רבי מנדל מרימנוב מונה לכהן ברבנות רופשיץ (Ropczyce), ובה כיהן שנים רבות. לאחר מכן כיהן בלינסק (מקום רבנותו של אביו), סטריז'וב וסאנוק. לאחר פטירתם של רבותיו בשנת תקע"ה החל לכהן באדמו"רות. היה מגדולי אדמו"רי גליציה ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין. התפרסם בפקחותו ובאמרותיו השנונות. נפטר בלנצוט בי"א באייר תקפ"ז ושם נקבר. את מקומו ברבנות העיר רופשיץ מילא חתנו הרב אשר ישעיה רובין (מחבר ספר "אור ישע") ורוב חסידיו ביניהם בניו וגדולי תלמידיו (כמו רבי חיים מצאנז ורבי שלום מקמינקה) הסתופפו בצילו.                                                                                                                        

catalog
  Previous item
Next item