Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 44:

מקבץ ספרי חסידות חלקם דפוסי שארית הפליטה.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מקבץ ספרי חסידות.
1 ספר צדה לדרך וח"א מספר ויגד יעקב מהאדמו"ר רבי יעקב יחזקי' גרינוולד מפאפא. מהדורה שניה אחרי שמהודרה ראשונה שנדפסה בתש"ד נשמדה רובה בשואה כמו שכותב בן המחבר המביא לבית הדפוס. בודפסט. תש"ו(1946). בדפוס האחים געווירץ. 13, נ"ג, 1 ד'; 2 שערים. הובא לבית הדפוס ע"י בן המחבר רבי יוסף גרינוולד. הקדמה ארוכה מבן המחבר כולל תולדות המשפחה. כריכה ישנה. מצב טוב מאוד.
2 ספר בני יששכר לכל חדשי השנה ולמועדים טובים ונלוה חלק מאמרי שבתות ד' ור"ח, מהאדמו"ר הקדוש רבי צבי אלימלך אב"ד דינוב. לעמבערג. 1868(תרכ"ח). בדפוס אברהם ניסן זיס. חלק א-ב, [1], קכ, קכ ד'; לכל חלק שער נפרד. בשער ובדפי הפורזץ חתימות בעלות הנגיד ישראל חיים זיסהולץ. כריכה מקורית הדבקה על השדרה. מצב טוב, הספר מפורק.
האדמו"ר הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב. מחבר הספר המפורסם "בני יששכר" תקמ"ג-תר"א(1783-1841) קיבל מרבי מנחם מנדל מרימינוב והחוזה מלובלין וביקר אצל עוד מגדולי החסידות , שימש כרב בעיירות רבות ומהמחברים הפוריים ביותר בספרות החסידית , אם כי בין חיבוריו נמצאים גם ספרי חידושים על הש"ס.
3 ספר מכניע זדים הספר הזה מזהיר ומוכיח לעם ה' להתחזק באמונה ב-ה' ובמשה עבדו ובכל הצדיקים האמתיים, ולהתרחק מדרכי המינים והאפיקורסים ומספריהם הרעים וממנהגיהם וחברותיהם. מרבי נחמן גולדשטיין מטשערין מגדולי חסידי ברסלב. ללא מקום ומדפיס, השנה בשער מדפוס ראשון. 1, ל"ה ד'; ללא כריכה. שער ודף אחרון מנותקים. נייר יבש ושביר. מצב טוב.
4 ספר לקוטי מוהר"ן מרבי נחמן מברסלב. בשער אפטא, מהדורת צילום של דפוס אפטא נדפס אחרי השואה הנוראה ע"י האברך צבי רייכמאן. רגנסבורג. תש"ז(1947). 6, קכ"ו, 1 ד'; ליקוטי מוהר"ן תנינא. 1, מ"ה, 1 ד'; 2 שערים לליקוטי מוהר"ן. שער נפרד לליקוטי מוהר"ן תנינא. בין 2 השערים של הליקוטים דף לזכר עולם על משפחת המו"ל ועוד שנרצחו על קידוש ה' בשואה הנוראה. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. נייר יבש ודק.
האדמו"ר רבי נחמן מברסלב, נכד הבעש"ט הקדוש. תקל"ב-ה'תקע"א (1772-1810) היה אדמו"ר בדור הרביעי של תנועת החסידות ומייסד חסידות ברסלב. הוא היה מורה רוחני מקורי שהדגיש את המכשלות הרבות בדרך לדעת האל ואת חשיבות השמחה, הפשטות והתמימות. הרבה למחות על מה שראה כהתמסדות ואובדן הדרך של החסידות ונקלע למחלוקות קשות עם אדמו"רים אחרים. תלמידו הבולט ביותר, רבי נתן מנמירוב, חיבר על פי דברי תורתו את ליקוטי מוהר"ן, וספרי יסוד אחרים של חסידות ברסלב. רבי נחמן לא מינה לו יורש, וחסידות ברסלב הוסיפה לתפקד כתנועה עם מורים הבקיאים בתורתו ולא כחצר בראשות שושלת אדמו"רים. בימי חייו עורר סערה והתנגדות עזות, וחסידות ברסלב הייתה קבוצה קטנה ונרדפת עד שזכתה להתעניינות ותחייה במחצית השנייה של המאה ה-20. חסידיה מונים כיום עשרות אלפים, החלוקים לקהילות רבות, רבים מהם חוזרים בתשובה.
5 ספר צלותא דאברהם פירושים ודרושים נחמדים על הגדה של פסח ועל סדר התפלה מרבי אברהם במוה"ר נתן זמרבי  ז"ל פייער מזאלקווא. לבוב. תרס"ח(1908). 4, מ, י"ב ד'; הסכמות למהדורה זו רבי משה גרינוולד מחוסט ורבי יהודה גרינוולד מסאטמאר. כריכה מקורית פגועה. מצב בינוני, נייר יבש ושביר, הספר מפורק.                                                                       

catalog
  Previous item
Next item