Auction 2
Jun 28, 2018
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 48:

מראה יחזקאל על התורה וח"ב שארית ציון "מהדורה ראשונה". תרנ"ד(1894).

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר מראה יחזקאל ח"א על התורה וח"ב בשם שארית ציון מועדים, מהאדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעעש אב"ד קארלסבורג. "מהדורה ראשונה". דעעש. תרנ"ד(1894). בדפוס מרת רבקה. 2, נ', 1, מ"ג ד'; שער נפרד לשארית ציון. רשימת חותמים ארוכה, 9 דף. כריכה מקורית מנותקת. מצב טוב מאוד, נייר יבש, דפים ראשונים מנותקים. הרב יחזקאל פנט (בכתיב יידי: פאנעט; תקמ"ג - כ' בניסן תר"ה), היה מייסד חסידות דעש, מגדולי תלמידיו של ר' מנחם מנדל מרימנוב וראשון מפיצי החסידות בטרנסילבניה. מכונה "מראה יחזקאל" על שם סדרת חיבוריו. נולד בעיירה ביליץ בשלזיה לרב יוסף ולבריינדיל בשנת תקמ"ג (1783). למד בלייפניק אצל הרב ברוך פרנקל-תאומים (ה"ברוך טעם"), בפראג אצל הרב יהודה לייב פישלס, הרב שמואל לאנדא והרב אלעזר פלקלס, ובקלויז של לינסק אצל הרב מנחם מנדל רבין, רבה של לינסק ואביו של ר' נפתלי מרופשיץ. את דרכי החסידות למד אצל החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ואצל ר' מנחם מנדל מרימנוב, רבו המובהק. ברבנות: בתקס"ז נתמנה לרבה של אוסטריק בגליציה, בתקע"ג מונה לרבה של טרצאל בהונגריה, ובתקפ"ג החל בתפקידו הידוע ביותר כרבה של קרלסבורג וטרנסילבניה. העיר הייתה בירת טרנסילבניה לפני קלוז'. בהיותו רבה של טרנסילבניה פעל לטובת עגונות רבות: בתקופתו טרנסילבניה שימשה כמקלט בעבור אנשים רבים מדינות אחרות שעגנו את נשיהם מסיבות שונות ועקבותיהם נעלמו. הרב פנט שלח הוראה לכל הקהילות היהודיות בטרנסילבניה שיודיעו לו על כל איש זר שמגיע לקהילה יהודית, ורשם אותם בפנקסו. הוא סבב בין הקהילות שבהן היו אנשים כאלו וחקר ואותם על שמותם ומולדתם ומה מעשיהם באזור זה, וכן שלח לרבני הקהילות שמהן באו להודיע היכן נמצאים בני קהילותיהם. כך הצליח להתיר כמאתיים עגונות. נודע במאמר שכתב בו הוא מסביר את גדולת האדמו"רים החסידיים והודף את טענות המתנגדים אודות ביטול תורה כביכול של האדמו"רים. במאמר הוא מסביר כי לרבותיו יש גאונות ובקיאות נפלאה ואף התמדה מיוחדת בתורה. רבי חיים מצאנז מייסד שושלת חסידות צאנז, היה נוהג ללמוד את המאמר, בו מבוארים יסודות תנועת החסידות, יחד עם חסידיו. חיבוריו: 'שו"ת מראה יחזקאל' - שו"ת בתוספת חידושים על סוגיות הש"ס"מראה יחזקאל" על הגדה של פסח. "מראה יחזקאל" : חידושים על מסכת חולין בעומק הפשט והעיון. "מראה יחזקאל" - חלק ראשון על חמישה חומשי תורה וחלק שני "שארית ציון" שהוא דרשות על המועדים. מראה יחזקאל השלם על המועדים" - נערך מכל כתביו על ידי נכדו, הרב צבי אלימלך פנט, שהוסיף הערות בשם "הגהות הצבי והצדק" (ה'תש"ס, 2000). "מראה יחזקאל השלם על התורה והמועדים ופרקי אבות" - יצא בתשס"ד (2004) על ידי מכון "תפארת יחזקאל" במונסי שבארצות הברית מכתב יד שלא הודפס קודם ובהוספת לקט מכל ספריו ומספרי בניו. "שערי ציון" - מאמרי מוסר על התורה (בדרך כלל נדפס יחד עם ספר השו"ת והחידושים בשם 'שו"ת מראה יחזקאל ושערי ציון'). מראה יחזקאל : חדושי אגדה בענייני נישואין ו'אגרת קודש' בענייני חסידות" בתוך "קובץ עטרת אבות" שערך הרב משה אלכסנדר זושא קינסטליכר. בנוסף נותרו בכתב יד חידושי הלכה ואגדה על הש"ס, חיבור גדול על ארבעה חלקי השו"ע ועוד. כן ערך את "מנחם ציון" - דרשות ר' מנחם מנדל מרימנוב, רבו הגדול בחסידות.                                                                                                                           

catalog
  Previous item
Next item