Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 1:

"תיקוני הזהר". זיטאמיר תרכ"ג. בדפוס האחים הרבנים לבית שפירא. עותק נאה.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $420
Start price:
$ 350
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

"תקוני הזהר". שבעים ושתים תיקונים שגילה התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי.                                       זיטאמיר תרכ"ג (1863). בדפוס האחים הרבנים בנש"ק רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא זצ"ל. קפב דף.

בראש הספר הסכמתו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זצ"ל מתאריך י"ג סיון תרכ"ג. ובין דבריו: "..כי הלא נודע בשערים יקר תפארת דפוס מחותניי היקרים הבש"ק שי' אשר זכו לאותיות מאירות עינים... כפי אשר זכו מאבותיהם הקדושים ומעשה אבותיהם בידיהם.." ועם תפילה לאומרה קודם לימוד קבלה מהאר"י ז"ל. "עותק מהודר ונאה",

חלק מאותיות השער בדיו אדום. עותק שלם ויפה, כריכה חדשה פשוטה.

לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, "נודעת קדושה מיוחדת", ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.                                                                                                                                                                                                 


catalog
  Previous item
Next item