Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 11:

"שלחן ערוך הרב". יו"ד, חלק רביעי. [וגם חלק חו"מ]. מרש"ז מלאדי. דפוס זיטאמיר תרכ"ב, ע"י האחים נכדי הרב מסלאוויטא.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $240
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

שולחן ערוך יו"ד חלק רביעי מרבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ראש שושלת לובאוויטש-חב"ד. יו"ד חלק רביעי הלכות שחיטה – הלכות נדה. כולל קונטרס אחרון על סדר הדף. בנוסף גם הלכות ת"ת-[לא מופיע במפתח הס']. בנוסף גם 'הלכות הצריכות מלוקטות מטור חשן משפט' – עם שער נפרד. ושער נפרד לאחריו 'שאלות ותשובות'. זיטאמיר, תרכ"ב(1861). בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. מוה' חנניא ליפא ומוה' יהושע העשיל שפירא. קצט דף. עותק נאה. נייר לבן טוב. שוליים נאים. רישומי בעלות גם בלועזית. כריכה לא מקורית. דפים לבנים. כתמי רטיבות בהירים לאורך כל הס', בשני דף כתמי עובש יבשים באופן כללי מצב טוב מאוד.
הרה"ק איש אלוקים רבי שניאור זלמן מלאדי. נולד בין השנים תק"ה-תק"ט . נפטר בכ"ד בטבת תקע"ג. מכונה אדמו"ר הזקן, בעל התניא ובעל שולחן ערוך הרב. מייסד תנועת חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת זו, עמד בראשה משנת תקל"ב ועד לפטירתו בשנת תקע"ג . ספריו הנודעים: "התניא" ו"שולחן ערוך הרב".                                                                                                                                לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, "נודעת קדושה מיוחדת", ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.                                                                                                                                                                                                         

catalog
  Previous item
Next item