Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 23:

"זהר חדש". דפוס אמשטרדם תס"א. עם חתימת ויחוס הרב דוב בער הורוויץ נכד בעל ה'גאון צבי'.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $300
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר " זהר חדש שנתחדש מיושנה" להתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי. אמשטרדם, תס"א(1701). 2, ה-ע, צ"ל צ', 1 דף. "כולל הדף האחרון (פ"ט) הנדיר שחסר בחלק מהעותקים". ‫בהוצאות ובהגהת חד מדייני אמשטרדם הדיין רבי יצחק ב"ר אברהם זצ"ל אשר הקדים לה הקדמה יפה וארוכה בשבח הדפסת הספר ועל גודל מעלת לימוד סתרי תורה אף בחו"ל בארץ העמים ועוד. בדפוס הבחור משה מנידיס קויטינוי. בהסכמת רבני אמשטרדם ק"ק ספרים ואשכנזים; רבני קראקא, פרנקפורט, מעץ, ברלין, ליסא, גלוגא קליווא. בסוף הספר; פירוש המילות מהזוהר הק' לפי סדר א' ב'. [ בספריה הלאומית ישנם 2 טפסים חסרים]. חתימת בעלות בראש שער הספר; הק' נתן בה"מ יהושע סג"ל. רישומים בלועזית. כריכה עתיקה. מצב מצוין.
חתימה מרשימה של 5 שורות בשער הספר; חנני ה' גם בזה הק' דובער בהרב הג' מוהר"ר יהודה הלוי בהגאון מוהר"ר צבי הירש הלוי בהגאון מוהר"ר יהושע משה אהרן הלוי אחיו הגאון המפורסם מוהר"ר חיים חייקא הלוי זצוקלה"ה. והגה"ה בכתב יד של החתימה.
– החותם הוא ניהו הרב ר' דוב בער הלוי הורוויץ שהיה מק"ק קאמניץ שבליטא ואח"כ מלומדי תחכמוני בית המדרש בוורמייזא מיסודו של הנגיד הקצין ר' לייב זינצהיים. שהו"ל את ספר זקנו 'גאון צבי' בפראג שנת תצ"ז ובשער הספר 'גאון צבי' הוא מפרט בדיוק את כל סדר יחוסו כמו שחותם כאן על הספר. - שהיה בנו של הגאון רבי יהודה הלוי הורוויץ שהיה אב"ד בק"ק לידא ווואסילשק בגלילות הוראדנא - בנו של הגאון המפורסם המקובל רבי צבי הירש שהיה רב אב"ד בג' גלילות בק"ק זאמוט, והיה מיושבי הרבנים ב'ועד ארבע הארצות' מטעם רבני ליטא. ואחיו של הגאון המקובל רבי צבי הירש היה הגאון המפורסם רבי חיים חייקיל רב אב"ד הוראדנא – ושניהם היו בנים להרב ר' יהושע משה אהרן הלוי. בהסכמת הרבנים ובהקדמה של המו"ל ר' דוב בער הנו מפרט את גודל מעלת זקנו שהיה מקובל אלוקי ומאריך בגודל מעשיו ופעולותיו. כמו"כ צאצאי ר' דוב בער הו"ל עוד ספר מתורת זקנם באשר היה באמתחת גנזי זקנם בשם "אספקלריא המאירה" על קבלה (פיורדא תקל"ו).                                                                                                                                                                            

catalog
  Previous item
Next item