Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 27:

"ערבי נחל". ב"ח. "מהדורה ראשונה". סדליקוב תקפ"ה-תקפ"ו. עותק מיוחס.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $2,200
Start price:
$ 800
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר " ערבי נחל", חסידות. ב' חלקים בשני כרכים. מרבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סורקה. " מהדורה ראשונה". סדליקוב, תקפ"ה-ו(1825). ללא שנת ומקום הדפסה. 2 צ"ח, מא. 1 מג - קסח דף. מחמת הוצאת הדפוס לא הודפסו הסכמות הצדיקים אלא רק את שמות הצדיקים שנתנו הסכמתם, והם; הרה"ק מבארדיטשוב, הרה"ק מאפטא, הרה"ק בעל 'באר מים חיים', והרה"ק מוואלטשיסיק זי"ע. עותק מיוחס. בדף הפרוזץ ובשער, רישום; שייך להרב המפורסם הצדיק וכו'. וכן רישום להזכרה בשער הס'; ראובן בן... בכתב דהוי. רישומים גם בלועזית. סטפנסקי חסידות מס' 470. הדבקות "לחיזוק" בשער חלק א' כולל על מעט מהטקסט,  "ללא חסר בטקסט", כתמים. דבק בשולי שער חלק ב'.. כריכות מקוריות, מנותקות. ללא שדרת הכריכה. נייר עבה וטוב. מצב מצוין. חלב ב' מעט מתפרק.
הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע. היה מגדולי הרבנים והצדיקים בדורו. כיהן ברבנות בקהילות שונות בגאליציה, לאחמ"כ עבר לבסרביה וכיהן כרבה של סורקה, פתח בה ישיבה והרביץ תורה לתלמידים, ועל שמה התפרסם. הסתופף בצל חבורת תלמידי רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ואצל רבי זאב וולף מטשרנאסטאה. רבו המובהק הוא רבי משולם פייבוש הלר מז'אבריז, בעל ס' "יושר דברי אמת". לבד מרבותיו אף בא בדברים עם גדולי החסידות רבי יעקב שמשון משיפיטובקה, רבי ברוך ממז'יבוז', רבי לוי יצחק מברדיטשב, רבי אברהם יהושע השל מאפטא, רבי אריה ליב מוולטשיסק ורבי חיים מצ'רנוביץ, שהעריכוהו והסכימו על ספריו. עלה לארץ ישראל בשנת תקס"ח והתיישב בעיר צפת והשיל מעליו את אדרת הרבנות והשררה, נפטר בשנת תקע"ד, חיבר ספרים בהלכה, דרוש וחסידות שזכו לפרסום. בהם 'לבושי שרד' על השו"ע -הספר נתקבל בקרב גדולי ההוראה, עד שהיו רבים שנמנעו להסמיך להוראה תלמידים שלא היו בקיאים גם בספר 'לבושי שרד'. וספרנו 'ערבי נחל' עה"ת, הספר מושתת על יסודות החסידות שחידש הבעש"ט הק' זי"ע שדבריו ודברי תלמידיו מצוטטים בספר רבות. הספר בנוי בדרושים ארוכים על סדר פרשיות התורה. מבנה הדרושים כמעט אחיד. בפתיחה מוצגים קושיות בהבנת המקראות, לאחריהם באים הקדמות המיוסדות על יסודי פנימיות התורה מתורת החסידות שלובים באמרי חז"ל ומדרשים, בהמשך מובאים דברי מוסר רשפי אש המעוררים כל לב, ולאחר הצעת ההקדמות והלקחים, מיושבים על פי הם כל הקושיות שהובאו בפתיחה.                                                                                                                                        

catalog
  Previous item
Next item