Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 28:

קונטרס ועלהו לא יבול וחד"ת על ספר השל"ה מהאדמו"ר האמרי חיים מויזניץ. נדיר.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $130
Start price:
$ 70
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

1. קונטרס ועליהו לא יבול. פנינים יקרים נעימים וערבים ששמעתי מן אור חיינו הקדוש והטהור שליט"א(האמרי חיים מויזניץ) ורשמתי לעצמי ולבני גילי ועוד כמה עניינים. נכתב ע"י הב' החסיד ישראל הרליניג הי"ד ונעתקו ע"י הב' מרדכי ווייס נ"י. סיון תש"ך, שיכון ויזניץ. נדיר מאוד. (גם בחסידות ויזניץ כמעט לא ידוע על חוברת זו). 8 דפי פוליו מהודקים יחד(הידוקים חדשים לאחר שהישנים נהרסו) מצב טוב מאוד, קרעים בסימני הקיפול.
2. פנינים יקרים מתוקים וערבים הנאמרים מן אור חיינו הרוה"ט שליט"א על ספר של"ה ה"ק, אבות וליקוטים. ללא שנה. של"ה כ"ה ד';, ליקוטים ב'-כ"ד ד';, אבות ו' ד'; לקוטים נ"ד ד'; בסוף הד"ת על ספר השל"ה נכתב שזה דברים שנכתבו ע"י הב' הח' ע"ה הי"ד אחד המיוחד מבני היכלא קדישא דאדמו"ר שליט"א. לפנינו דברי תורה וחסידות מוקדמים מלפני השואה האיומה, מהאדמו"ר רבי חיים מאיר הגר מויזניץ "האמרי חיים".
האדמו"ר רבי חיים מאיר מויז'ניץ. בן האדמו"ר רבי ישראל הגר. חתן רבי זאב טברסקי. מנעוריו היה יד ימינו של אביו, קיבל סמיכה להוראה מאת הגאון המהרש"ם מברז'אן, ובשנת תר"ע התמנה לרב בווילחוביץ. לאחר פטירת אביו בשנת תרצ"ו התמנה למלאות את מקומו בגרוסוורדין. בימי מלחה"ע בשנת תש"ד עת נכבשה הונגריה, הסתירו החסידים את הרבי בדרך ניסית, בתום המלחמה שב לגרוסורדין, משם עשה את דרכו בשנת תש"ח לארץ ישראל, התייישב בתל אביב וממנה עבר לבני ברק בה הקים את שיכון ויזניץ, נשא את תפקיד ההנהגה בכל עוז, אף בימי מחלתו המשיך לצאת ולבוא לפני עדת מרעיתו. ביום ט' ניסן התבקש הרבי לשמי רום, גופו הטהור הובא למנוחת באהל אדמור"י ויזניץ. ספרו הוא 'אמרי חיים'.                                                                                                                

catalog
  Previous item
Next item