Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 29:

ייטב לב, מהדורה ראשונה ח"ב, עותק חסר ופגום. טוב להשלמות.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 70
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר ייטב לב על חמישה חומשי תורה ויקרא, במדבר, דברים. " מהדורה ראשונה". עותק חסר ופגום. סיגעט, תרל"ה(1875), בדפוס המשותפת. במקור [3], נה, [1]; [1], פ, [1]; [1], נב, נה- ע, [1] דף, עותק שלפנינו מתחיל בדף ט"ז מחומש ויקרא וחסר גם דף י"ח, ומסתיים בדף מ"ט. חומש במדבר שלם. בחומש דברים מגיע עד דף מט וקיימים גם דפים נ"ה, נ"ו, נ"ז, ס', ס"א, וחסרים בו גם דפים ל"ה, ל"ו, ל"ז. חומשים ויקרא, דברים חסרים. חומש במדבר שלם ויפה. חותמות חברת משניות רוב דפי הכרך על נייר לבן במצב טוב, דפים מנותקים צריך כריכה מחדש. ללא כריכה.
האדמו"ר הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים. תקס"ח- תרמ"ג(1808-1883). רבה של סיגט, והאדמו"ר הראשון מסיגט. מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו.בן רבי אלעזר ניסן טייטלבוים, אב"ד דרוהוביץ', בן רבי משה טייטלבוים מאוהלי, ה"ישמח משה". בגיל צעיר נשא לאשה את בתו של רבי משה דוד אשכנזי, אב"ד טולצ'ובה. בשנת ה'תקצ"ג, נתקבל לאב"ד סטרופקוב שבהונגריה ונשא במשרה עד שנת ה'תר"א. לאחר פטירת סבו ה"ישמח משה" בשנת ה'תר"א, סירב אביו להחליפו ורבי יקותיאל יהודה נקרא למלא את מקומו באוהלי. הסיעה החסידית שם מנתה רק כמה עשרות משפחות מתוך יותר מאלף; בכתב המינוי שלו חויב להפסיק לחלק קמיעות, להתפלל רק בנוסח אשכנז בבית ובציבור, לא להאריך בדרשותיו ולא לקלל איש. הוא לא עמד בכך, ולבסוף קצו בו הפרנסים וגירשוהו מקץ כמה שנים של מריבות. מחליפו היה הרב ירמיה לעוו, מתנגד קנאי שרדף בעזוז את חסידי העיר. אחרי שסולק קיבל את רבנות גורליצה. בשנת ה'תרט"ז נבחר כאב"ד דרוהוביץ' תחת אביו, לאחר משא ומתן של קרוב לשנתיים. בשנת ה'תרי"ח נקרא לרבנות העיר, והחל למלא את תפקידו בי"ח בתמוז באותה שנה. חסידים רבים נסעו אליו. עוד קודם הוציא את ספרו של סבו, "ישמח משה" על התורה. בהיותו בסיגט סידר את תשובות סבו על שולחן ערוך, בכותר "השיב משה". בהרבה מקומות הוסיף את תשובותיו שלו, תחת החתימה 'ודו"ק הייט"ב'.                                                                                                         

catalog
  Previous item
Next item