Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 31:

עותק מיוחס. סידור אר"י ז"ל, "מהדורה ראשונה". המהדורה שרוב צדיקי החסידות בדורות ראשונים התפללו בה. עותק חסר. חתימות ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 1,800
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

עותק מיוחס. סידור אר"י ז"ל, "מהדורה ראשונה". המהדורה שרוב צדיקי החסידות בדורות ראשונים התפללו בה. עותק חסר. חתימות בעלות והגהות קבליות.
סדר התפלה על דרך הסוד, כוונות מספר פרי עץ חיים שחיבר המקובל האלוקי רבי חיים ויטל שקיבל מרבו האר"י הקדוש שקיבל מאליהו הנביא זכור לטוב. " מהדורה ראשונה", זאלקווא, תקמ"א(1781), ללא שם מדפיס. במקור 7, קמ"ד, קמ"ג-קצ"ב, 2 ד'; בעותק שלפנינו "חסר" 3 דף בהסכמות, כל הסידור קיים כולל ההקדמות. "סידור קבלי" מהדורה ראשונה, מהדורה מאוד חשובה רוב צדיקי החסידות בדורות ראשונים התפללו במהדורה זו וחלקם אף כתבו הגהות וכוונות על מהדורה זו כמו המגיד מקוזניץ ועוד"". "כולל סדר הגדה של פסח". בדף ההקדמה חתימות בעלות יעקב סופר, אהרן משה ב"ר חיים בהרב וכן חתימות נוספות יצחק שמואל בהר'. בדף הפורזץ האחורי חתימות האדמו"ר רבי משה חיים יהשע שניאורסון טברסקי מלובאוויטש - קוידנוב. הגהות קבליות בודדות בתחילת הסידור. ד' כ' מסומן ל'. ללא כריכה, "הסידור מפורק, חלקו התחתון של השער הושלם בצילום אומנותי על נייר עתיק. מצב בינוני, קרעים, חסרים חלקם הושלמו בכ"י עתיק, הדבקות חלקם על הטקסט.
האדמו"ר הרה"ק רבי משה חיים יהשע שניאורסון טברסקי נולד בערך בשנת תר"ל לאביו האדמו"ר הרב ר' מרדכי דב טווערסקי ונתחנך על-ידי סביו ר' יעקב ישראל מצ'רקאס, חתנו של אדמו"ר האמצעי מחב"ד כמו"כ התברך מפי קרוביו הצדיקים רבי דוד מטלנא ור' יוחנן טברסקי מרחמטריבסקא. בגיל צעיר נסמך על ידי הגאון ר' דוד קרלינר ועל-ידי הגה"ח ר' מנחם נחום ירושלמסקי. בזיווג ראשון נשא את מרת שיינדל ליבעסון, אלא שהיא נפטרה בגיל צעיר. בזיווג שני נשא את מרת מנוחה נעמי בת האדמו"ר ר' יוסף מקוידנוב, הוא החל לגור ליד חותנו ופעל רבות למען חסידות קוידנוב, הקים כולל כספי, ישיבה וכו', עד לפטירתו של חותנו. בשנת תרפ"ד, עקב המהפכה הקומוניסטית עקר לארצות הברית, והקים בית מדרש בו התקבצו שרידי חסידי צ'רנוביל, טומושפיל וקוידנוב. בסביבות שנת ת"ש העביר בית מדרשו סמוך ל770, ברח' איסטרען פארקווי שבשכונת קראון הייטס.                   

catalog
  Previous item
Next item