Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 32:

לוט 3 ספרי חסידות חלקם מהדורות ראשונות, עותקים פגועים או חסרים.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

1. ספר נועם מגדים וכבוד התורה. חסידות. על התורה. מהרה"ק רבי אליעזר הורוויץ מטארניגאד זי"ע מהדורה שלישית. מונקאטש תרס"ה(1905). בדפוס ר' שמואל זנוויל כהנא וחתנו ר' עוזר הכהן פריעד. ק"נ ד'; כריכה וקצת דפים בראש הספר מנותק. מס' דפים קרועים באמצע הספר. מעבר לשער נכתב ע"י עיפרון – דברי תורה. חותמת בעלות: אלכסנדר חיים שווארטץ רב דקה"י גוראהאנץ והגליל.
הרב המחבר היה מגדולי תלמידיו של הצדיקים: רבי אלימלך מליז'ענסק, והחוזה מלובלין, והמגיד מקוז'ניץ. הס' 'נועם מגדים' נחשב לא' מספרי היסוד בחסידות וחסידים רבים הוגים בו מדי שבת. ספריו זכו להסכמות גדולי וצדיקי הדור וביניהם: רבי יעקב אורנשטיין מלבוב, רבי אפרים זלמן מרגליות מברודי, המגיד מקוז'ניץ, החוזה מלובלין, הרב מאפטה, רבי אברהם חיים מזלוטשוב, ה'אריה דבי עילאי' ועוד. החוזה מלובלין כותב בהסכמתו שאינו נותן הסכמות אך על דעת רבי אליעזר לא גדר את עצמו מלתת. דברים דומים כתב גם הרב מאפטא בהסכמתו. רבי חיים אלעזר וקס שכיהן ברבנות טארנינגראד כותב על העיר:"...אשר בין עיירות גדולות תתחשב, ושם היו רבנים גאונים וגדולים מעולם, בעל תבנית אות יוסף, בעל נועם מגדים...", ובתשובה אחרת:"...וגם בעיר טארניגראד אשר שמה ישבו כיסאות למשפט הגדולים אשר בארץ המה כמו הגאון הצדיק בעל נועם מגדים". נפטר בקוז'ניץ בגיל בצעירותו בשנת תקס"ו.
כרוך איתו ספר חומת אש, חידושי אגדה על התורה, והפטרות תהלים, חמש מגילות ופרקי אבות וקצת דרושים והספדים, ונלוים אליו חידושי זקינו ... מו"ה דוד דייטש זצ"ל אבדק"ק עיר חדש ... [ו]אביו ... מו"ה מאיר א"ש זצ"ל אבדק"ק אונגוואר..". יו"ל ע"י נכד המחבר ר' מאיר גרינוואלד בנאטאפאלווא (נאצענעוויטש). בדפוס ר' מאיר הלוי ראזענבוים. פאקש תרס"ו (1906). עא +2 דף. בתחילת הס' איגרת ר’ מאיר א"ש, אונגוואר, כז מנחם-אב תר"י, אל נציגי הקהילות שנתאספו בדעברעצין בדבר הקמת בית-המדרש לרבנים. והסכמת ה'דברי חיים' מצאנז על ס' 'אמרי אש'. בסוף הספר קדם שער בלועזית, דף אחרון מכתב המחבר. מצב טוב, מס' דפים מנותקים באמצע וסוף הספר. כמו"כ רשימה רחבה של פרענומעראנטען בסופו.
רבינו נולד בשנת ה'תק"ם בעיר איזנשטט שבהונגריה, לרבי יהודה ליב אשר כיהן בה כש"ץ. תחילה למד אצל אביו ואצל רבי רפאל מגלאגוב הדיין באיזנשטט, ואחר כך היה מראשוני תלמידיו של ה'חת"ם סופר' בישיבתו בעיר מטרסדורף ואחר כך בפרשבורג, ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו.‬‬‬‬ בשנת תקס"ב נישא לחנה בת רבי דוד דייטש מחבר ספר "אהל דוד" אב"ד ימניץ, סרדהאל, פראונקירכן, ונאוועמסטא. בסביבות שנת תקס"ז נתקבל לאב בית דין אב בית דין באיה, ובשנת תקע"ז עבר לכהן כאב"ד בלשגיארמט, שם הקים ישיבה, ובה כשישים תלמידים. בסוף שנת תקצ"ה החל לכהן כאב"ד בעיר אונגוואר, בה הקים ישיבה גדולה אשר למדו בה מאות תלמידים, מהם מחשובי רבני הונגריה. לאחר פטירת רבו ה'חתם סופר' החל להשיב תשובות בהלכה למאות שואלים, ומאז נחשב למנהיג הבולט ביותר של כלל יהדות הונגריה האורתודוקסית ודבריו נשמעים בכל המדינות..
2. ספר " רסיסי לילה" עם קונטרס "דברי חלומות" ד"ת וחסידות. ובנוסף חזיונות שראה המחבר בחלום הלילה. מהרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל. " מהדורה ראשונה" לובלין, תרס"ג(1902/3), יו"ל ע"י חתן חורגו של המחבר ר' ברוך דוד הכהן. בדפוס של ר' משה שניידמעסער ונחמה הערשענהארן. חותמת בעלות כחולה מקוטעת של הרב: י קותיאל ליכטענשטיין כ'הגאה"צ מהרי"ל שליט"א הרב דק"ק נייר אטשאד והגליל יצ"ו. במקור ק' דף, בעותק שלפנינו חסר דף אחרון. ללא כריכה שער ודפים נוספים מנותקים. נקבי עש.
רבי צדוק הכהן זצ"ל. היה עילוי מופלג, התקרב לחסידות ומגדולי תלמידיו של הרה"ק מאיז'ביצא ולאחמ"כ של הגה"ק רבי לייבלע אייגר מלובלין ולאחר פטירתו הוכתר למ"מ לחלק גדול מחסידי לובלין. מפורסם בספריו הרבים הגדושים ומלאים בתורת החסידות ובמחשבתה עד ליום הזה.
3. ספר " הישר והטוב" חלק שני. דרושים ודברי מוסר, חסידות והספדים מרבי צבי הירש מליסקא זצ"ל. " מהדורה ראשונה". מונקאטש, תרמ"ט(1889). בדפוס ר' פנחס בלייער. מב דף. חתימת בעלות כנראה הרב " הק' משה דוב וואלנער", רבה של אשקלון. בחלק מהדפים הערות בכתב יד בעיפרון. כריכה מנותקת. מצב בינוני. קרע קטן בחלק מהדפים עם חסר כולל מעט מהטקסט .
רבינו המחבר היה מגדולי תלמידיו של ה'ישמח משה מאיהל. נתקרב לחסידות, נחשב לא' מגדולי האדמור"ים הצדיקים והצליח להכניס את דרכה בהונגריה. נסע לעוד מצדיקי החסידות. תלמידו המובהק הוא רבי ישעילע מקארסטיער זי"ע. נלב"ע תרל"ד.                                                                                                                             

catalog
  Previous item
Next item