Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 34:

"מלא הרועים". ב"ח. כללי הש"ס ומידות שהתורה נדרשת בהם. מהדורה יחודית.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

"ספר מלא הרועים". חלק א': על כללי הש"ס ושיטות התלמוד והתנאים. חלק ב': מידות ודרשות חז"ל. מהג"ר יעקב צבי יאליש אב"ד דינאב וגילאגוב. בהסכמת ה'בני יששכר' מדינוב זי"ע. בשער הספר מופיע מקום ההדפסה – לייפציג, ללא ציון שנת ההדפסה! ובדפוס ישראל אלימלך שטאנד. אך בית דפוסו של ישראל אלימלך שטאנד התקיים בלבוב בין השנים תרכ"ב – תר"ל לערך. כך שהדפסתו הייתה בלבוב בסביבות שנת תרכ"ה (1865). [4], קט, סד; לא דף. מצב מצוין. חותמת בעלות: אלכסנדר חיים שווארטץ רב דקה"י גוראהאנץ והגליל. וכמו"כ חתימה בכתב יד של הרב הנ"ל. בתוספת 2 חותמות בלועזית. ובנוסף חתימת בעלים ......??
הרב בעל מלא הרועים, היה מגדולי דורו המפורסמים והתפרסם בהגהותיו לש"ס "מלא הרועים" הנדפס בש"ס. ידיד נעוריו של בעל "ישועות יעקב". בחסידות קיבל מאבות חסידות פולין: החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ ורמ"מ מרימינוב כיהן כרב בדינוב, גלאגוב והוסקוב, אך רוב ימיו ישב בפרמישלא. נולד בשנת תקל"ח נפטר ברישא בט' ניסן תקפ"ה בגיל 47. יבולו הספרותי הוא רב, ראה רשימה באנציקלופדיה לחסידות בערכו.                                                                                                                                                                                                                     

catalog
  Previous item
Next item