Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 46:

לוט ספרי תולדות וסיפורים מצדיקי החסידות

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

1.ספר זכרון טוב סיפורי מעשיות, חד"ת, הנהגות, מכתבים ועוד מהאדמו"ר רבי יצחק מנעשכיז. ע"י נאמן ביתו רבי יצחק לנדא שמספר דברים שראה או שמע מהאדמו"ר זהו אחד מספרי המעשיות החסידיים המדויקים ביותר. "מהדורה ראשונה" פיעטרקוב, תרנ"ב(1892), בדפוס פייבל בלכאטווסקי, 110, 2 עמ'; שער מעטפת על הכריכה. נייר לבן. כריכה מקורית מעט בלויה,מצב טוב מאוד למעט חסר של חצי דף לוח הטעות.
רבי יצחק מנעשכיז בנו הצעיר של הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז. לאחר שנתייתם מאביו גדל אצל אחיו הגדול. תורת הנגלה קיבל מרבו הגאון רבי מרדכי מרדוש מפאריצק, מחבר הביאור על מהר"ם שיף. את משנת החסידות קיבל מאחיו ומהרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז. כן נסע אל הרה"ק חוזה מלובלין ואל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב ו'האוהב ישראל' מאפטא. בגיל צעיר לימים החל להנהיג עדת חסידים. בשנת תקצ"ז נתמנה לרבה של העיר נעשכיז. נסתלק ביום כ' שבט שנת תרכ"ח.
2אהל נפתלי לקוטי תורה, שיחות, סיפורים והנהגות מהאדמו"ר הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ וקונטרס זכרון יצחק מזקינו הגה"ק רבי יצחק הורוויץ אב"ד אה"ו. "מהדורה ראשונה" לוקט ע"י אברהם חיים שמחה בונים מיכלזאהן. ווארשא, תרע"א(1911), בדפוס באומריטטער. ע"ד ד'; מצב טוב למעט 2 ד' אחרונים שבהם מעט קרעים ומעט נקבי עש.
הרה"ק רבי נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ תק"כ-תקפ"ז(1760-1827), נולד בחג השבועות יום פטירתו של הבעל שם טוב. למד אצל סבו רבי יצחק מהמבורג, ואצל רבי משולם איגרא בטיסמניץ. התקרב מצעירותו לחסידות, והיה תלמיד מובהק לרבי אלימלך מליז'ענסק. למד אצל החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ונסע לאדמו"רים רבים. בהמלצת רבי מנדל מרימנוב מונה לכהן ברבנות רופשיץ בה כיהן שנים רבות, ועל שמה נודע לדורות לאחר מכן כיהן בלינסק, סטריז'וב וסאנוק. לאחר פטירתם של רבותיו בשנת תקע"ה החל לכהן כאדמו"ר. היה מגדולי אדמו"רי גליציה ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין. התפרסם גם בפקחותו ובאמרותיו השנונות. נפטר בלנצוט בשנת תקפ"ז ושם נקבר.
3.כרוך איתו ספר תפארת הצדיקים סיפורים וחד"ת מגדולי החסידות לוקט ע"י שלמה גבריאל רוזנטל ונוסף קונטרס הגהות וחידושי הרמ"ז על ספר חסידים מאת רבי מרדכי זאב רוזנטל אב"ד קאלביעל. "מהדורה ראשונה" ווארשא, תרס"ט(1909), בדפוס נחום סטרוולסקי. מ' ד'; מצב טוב מעט קרעים וחורים בשער ובדף אחריו. 2 הספרים כרוכים יחד בכריכה מקורית בלויה.
הגאון רבי מרדכי זאב רוזנטל בן רבי שלמה גבריאל כיהן כאב"ד קאלביעל, הסתופף בצל הרה"ק מאיזביצא, חיבר את ספרו קול הרמ"ז על מדרש תנחומא ועל תרגום יהונתן, בנו הוא רבי שלמה גבריאל רוזנטאל אשר הוציא את הספרים התגלות הצדיקים ועוד ספרים רבים בהם מביא עובדות רבות מאביו, רבי מרדכי זאב התבקש למנוחות ביום ח' חשון תרנ"ג (1893).
רבי שלמה גבריאל בן רבי מרדכי זאב רוזנטל אב"ד קאלביעל, בספריו התגלות הצדיקים ותפארת הצדיקים מגלה המחבר מקור בלתי אכזב של עשרות סיפורים מהימים ההם, עובדות מהימנות אשר התקבלו איש מפי איש לאחר חקירה ובדיקה, סיפורים רבים הינם מה ששמע מאביו אב"ד קאלביעל.                                                          

catalog
  Previous item
Next item