Auction 7 Part 1
Wednesday, 5.12.18 (Your local time)
Israel
 22 HaNassi HaShishi st. Jerusalem
The auction has ended

LOT 10:

מכתב גאון הדור, הרב החסיד רבי משולם ראטה זצ"ל – תש"ה

Sold for: $60
Start price:
$ 50
Estimated price:
$200 - $300
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

מכתב מעניין, ממוען אל הגרי"א הרצוג זצ"ל הרב הראשי לישראל.
הגאון החסיד רבי משולם ראטה (תרל"ה-תשכ"ה), בילדותו עבר להתגורר בקולומיאה והחל ללמוד שם. אביו היה חסיד טשורטקוב, ולקח אותו אל האדמו"ר רבי דוד משה פרידמן מטשורטקוב, ממנו למד הרבה. בגיל שמונה כבר ידע על פה מסכתות שלמות עם רש"י ותוספות. עוד בהיותו צעיר למד אצל גדולי דורו, ביניהם: רבי יעקב וינפלד- בעל 'כוכב מיעקב', רבי אברהם מנחם מנדל שטינברג- בעל 'מחזה אברהם', רבי מאיר אריק ועוד.
בהיותו כבן מצוות התפרסם שמו בעולם התורני כ"העילוי מהורודנקה". בגיל חמש עשרה כבר רכש בקיאות בכל הש"ס והמדרשים. בגיל שמונה עשרה היה מועמד לרבנות בקהילת סערט. כיהן ברבנות במספר ערים.
בשנת תרע"ד, בזמן מלחמת העולם הראשונה, ברח יחד עם יהודים רבים לוינה. שם ישב עם חבורת תלמידי חכמים גדולים- ביניהם רבי מאיר אריק, מהר"י ענגל ועוד. לאחר מכן, החל לכהן כרב העיר שאץ (סוצ'אבה), ואחר כך בעיר טשרנוביץ.
לאחר שניצל מהשואה, עלה בשנת תש"ד לארץ ישראל, והתיישב בירושלים. למרות גילו המבוגר, התבקש לכהן כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, והרב הראשי הגרי"א הרצוג ביקש ממנו להיות יועצו האישי.
נודע בספרו שו"ת "קול מבשר".