Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 6:

"מדרש ריב"ש טוב". חסידות, ליקוטים, אגרות מהגניזה החרסונית מהבעש"ט הק'. "מהדורה ראשונה". קעטשקעמעט-עדעלין תרפ"ז. ...

Sold for: $60
Start price:
$ 60
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

"מדרש ריב"ש טוב". חסידות, ליקוטים, אגרות מהגניזה החרסונית מהבעש"ט הק'. "מהדורה ראשונה". קעטשקעמעט-עדעלין תרפ"ז. בהסכמת גדולי הצדיקים.

ספר "מדרש ריב"ש טוב". חסידות ואגרות מהבעש"ט הק' זי"ע. נלקט וי"ל ע"י הרב יהודה ליב אבראהם מאונגוואר, רב באדאלני מחוז בורשד. קעטשקעמעט, תרפ"ז(1927).

2 חלקים. חלק א'; ד"ת, ליקוטים, חסידות ואגרות מהבעש"ט הק'. 212 עמ'. חלק ב'; שער, המשך ליקוטים וחסידות לפי סדר הא' ב'.112 עמ'.


הרב המלקט ליקט מכל ספרי החסידות את דברי מרן הבעש"ט הק' ובכללם גם האגרות המפורסמות בשם "הגניזה החרסונית" שמקורה מפוקפק כידוע לכל שוחרי החסידות הפולמוס שהיה אודותם [למעט דעת האדמורי"ם לבית חב"ד, וכן מקצת צדיקי בית רוז'ין]. גדולי הרבנים והצדיקים מהונגריה מסכימים על הספר מבלי התייחסות כל שהיא לטיב אגרות הנ"ל, והם; הרב לאנדא רבה של עדעלין, הרב ווינקלער רבה של מאד – [מענינת היא הסכמתו שמצטט מדברי הנוב"י שחלק על הבעש"ט כהסכמה לספר של הבעש"ט!! וכה כותב; "וכבר כתב הנודע ביהודה [!!] בהסכמה שלו, ספרים אלו א"צ לשום הסכמה, משמים מוסכמים"], הרב זילבערשטיין רבה של וויצען, - [כותב "ואשרי מי שילמד בו בכל יום, ומי שירבה ללמוד בו, יוסיף חכמה ודעת"], הסכמות הרב טייטלבוים רבה של ניר באטור, והצדיקים הק' רבי שלום אליעזר מראצפרט, רבי ישראל מויז'ניץ, ועוד.
ברם, מובא גם הסכמתו של הרה"ק ממונקאטש זצ"ל שכידוע כתב בחריפות נגד האגרות הנ"ל בספרו 'דברי תורה', וכותב למחבר בזה"ל; "אשר שאל אם לסמוך על חליפות מכתבים הנדפסים אודות זה מכתבי רבינו, וכגון ס'... לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי לקבל אחריות, כי יש בהם טעותים וזיופים, ויש בשוגג ואונס, ויש מזידין כגון... והחלק יעיד על הכל... ובמקום צדיקי אמת זי"ע זייפו שקר בשמם, ה' יצילנו":
מענין לציין את דברי הרה"ק רבי יואל מסאטמר זי"ע שנתן מכתב להרב המלקט אודות החשיבות להדפיס דברי הבעש"ט הק' "ומצוה גדולה לסייע שיתפשטו המאמרים הקדושים בעולם", אך מחמת ענוות קדשו לא רצה שיבואו דבריו הק' בדפוס כשר המסכים על תורת רבינו הבעש"ט זי"ע ועכי"א, ולא נתן לי כתיבתו רק למען לזרז את המזורזין, לסעדיני ולהחזיקיני בכל מקום בואי". [במפעל הביבלוגרפי בספריה הלאומית לא ציינו את 2 הסכמות של האדמורי"ם ממונקאטש וסאטמר!].

כריכה מקורית. שדרת הכריכה קרועה במקצת. כריכה מנותקת במקצת. 2 שערים. שער ראשון בצבע אדום. ובעמוד ב' בקשה מהמחבר בצבע כחול. שער שני פנימי. שער נוסף לחלק ב'. נייר דק. מצב מצוין.
חותמת בעלות: מנחם מנדל הורוויץ.