Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 7:

"רב טוב לבית ישראל". ד"ת וחסידות. מרבי יקותיאל יהודה מסיגעט זצ"ל. "מהדורה ראשונה". לעמבערג תרמ"ט.

Sold for: $80
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "רב טוב לבית ישראל". ד"ת וחסידות על התורה מהרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט זצ"ל. "מהדורה ראשונה". לעמבערג, תרמ"ט(1889). הובא לדפוס ע"י נכדו הרב משה דוד טייטלבוים אב"ד לאפאש. בדפוס ר' יעקב משולם עהרינפרייז. בסוף הספר הוספות מהמחבר על ס' "יטיב פנים". במקור 1, קפג דף. בעותק שלפנינו חסרים 2 דפים האחרונים; קפב, קפג. שבהם הופיע 2 מכתבים לרבנים יושבי על מדין אודות כשרות יין לפסח ויין נסך.

כריכה לא מקורית. שער הספר קרוע עם חסר כלשהו במסגרת. קרע במקצת בשולי הדף הראשון. חתך במקצת ב– 2 דפים. נייר יבש. באופן כללי מצב מצוין.

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זצ"ל מסיגעט. מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו. נכד ה"ישמח משה" מאיהל. חתנו של רבי משה דוד אשכנזי, מטולטשווא. בשנת ה'תקצ"ג, נתקבל לאב"ד סטרופקוב שבהונגריה ונשא במשרה עד שנת ה'תר"א. לאחר פטירת סבו ה"ישמח משה" בשנת ה'תר"א, נקרא למלא את מקומו באוהלי. כיהן בגורליץ. בשנת ה'תרי"ח הוזמן לכהן פאר בעיר סיגעט וע"ש נתפרסם. מגדולי גאוני הדור. ומגדולי הצדיקים בדורו שדברו נשמעת בכל מקום. רבבות חסידים הסתופפו בצילו. חיבר; 'ייטב לב', ייטב פנים', שו"ת 'אבני צדק' ועוד. נפטר בשנת תרמ"ג.